Klauzula informacyjna FACEBOOK

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA ODWIEDZAJĄCYCH FANPAGE FACEBOOK

Zawarte niżej informacje zostały spisane dla Użytkowników Facebooka, w szczególności dla fanów fanpage’a ANTYKWARIAT SOBIESKI w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Jako twórca fanpage’a Paweł Kołata prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ANTYKWARIAT SOBIESKI PAWEŁ Kołata wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Kaliszu, adres: ul. ul. Pułaskiego 31/3, 62-800 Kalisz, NIP: 618-185-33-69; REGON 251642669 (dalej: Administrator) jest administratorem danych osobowych osób fizycznych, które w szczególności:
• dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj” lub „Udostępnij”
• opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u,
• skierowały korespondencję do Administratora za pośrednictwem komunikatora Messenger;
• przekazały swoje dane w ramach tzw. „reklamy kontaktowej” (Facebook Leads Ads).

Drugim administratorem danych osobowych jest META PLATFORMS będąca właścicielem serwisu społecznościowego Facebook.

Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookie tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Użytkownikowi praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, należy zapoznać się z informacją o ochronie danych prezentowaną przez META PLATFORMS pod adresem internetowym https://www.facebook.com/privacy/explanation

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Wszelkie pytania lub wątpliwości, w szczególności dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownicy mogą kierować:
 drogą korespondencyjną – na adres siedziby Administratora
 za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@antyksobieski.pl
 za pośrednictwem strony internetowej www.antyksobieski.pl

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Administrator fanpage’a podejmuje działania, aby w jak najwyższym stopniu zabezpieczyć dane osobowe.

Administrator stosuje odpowiednie mechanizmy ochrony danych, monitoruje powszechnie dostępne informacje w celu wyszukiwania usprawnień dotyczących zabezpieczenia danych osobowych, wdrożył mechanizmy szybkiego i sprawnego reagowania na niepokojące sygnały dotyczące możliwości naruszenia ochrony danych osobowych. Jednak główne działania dotyczące ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu społecznościowego Facebook podejmuje META PLATFORMS.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wszelkie działanie Administratora podejmowane na fanpage’u są zgodne z wymogami zawartymi w regulaminie Facebooka.

Polityka fanpage’a Administratora może różnić się treścią od innych stron podmiotów na Facebooku.

Wszelkie wiadomości i zdjęcia a także informacje ujawniane przez zarejestrowanych Użytkowników w ramach fanpage’a Administratora oraz ich aktywność w serwisie społecznościowym są bezpośrednio administrowane przez Facebook.

Administrator przetwarza dane osobowe przekazane za pośrednictwem fanpage’a tylko na potrzebny odpowiedzi na pytania Użytkowników, komentowanie wpisów oraz komunikacji z Użytkownikami w ramach prowadzonej przez Administratora działalności oraz treści przez niego udostępnionych, a także działań marketingowych.

Aktywność Użytkowników związana z korzystaniem z fanpage’a Administratora nie będzie archiwizowana przez niego poza serwisem Facebook.

Administrator nie ma kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza.

RODZAJE, CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Poprzez funkcjonowanie fanpage’a Administrator zbiera i przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:
• identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez Administratora w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
• podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez Użytkownika na jego własnym profilu w portalu społecznościowym Facebook;
• inne dane w zakresie opublikowanym przez Użytkownika na jego własnym profilu w portalu społecznościowym Facebook;
• zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach Administrator może poznać wizerunek Użytkownika);
• inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage - Użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod postami Administratora jest dobrowolne;
• treść komentarzy Użytkownika oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu Administrator może dowiedzieć się o adresie poczty elektronicznej Użytkownika, jego numerze telefonu w związku z okolicznościami korespondencji kierowanej do Administratora).

Dane Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
• w celu prowadzenia fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o swojej aktywności, promowaniu marki, usług, organizowanych wydarzeniach oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności z nim związanej, a także w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu przeprowadzenia działań marketingowych - wykorzystywany przez Administratora system reklam Facebook Leads Ads może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych. Dane jakie Administrator pozyskuje oraz cel zbierania tych danych za każdym razem wnika z treści i funkcji danej reklamy. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę w każdym momencie można cofnąć, co nie wpływa na przetwarzanie danych jakie miało miejsce przed jej wycofaniem.
• dane osobowe Użytkownika przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

ODBIORCY DANYCH
Dane Użytkowników Administrator może udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
• organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
• innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem mogą przetwarzać dane osobowe w imieniu Administratora np. firmy świadczące obsługę IT fanpage’a; firmy świadczące obsługę marketingową,
• właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na zasadach dotyczących danych określonych przez META PLATFORMS zgodne z: https://www.facebook.com/privacy/explanation

PRZESYŁANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH (POZA EOG)
Administrator nie przekazuje danych Użytkowników poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. META PLATFORMS może przekazywać dane Użytkowników poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

PROWADZENIE STATYSTYK I DOSTARCZANIE REKLAM
Administrator prowadzimy statystyki, aby optymalizować treści dostarczane na swój fanpage. W tym celu korzysta z narzędzi do statystyk dostarczanych w ramach serwisu społecznościowego Facebook i ujawniające zachowania użytkowników. Dostarczone w ten sposób informacje są zanonimizowane i nie pozwalają na identyfikację Użytkowników.

REKLAMY (FACEBOOK ADS)
Administrator może wykorzystywać narzędzie Facebook Ads, które pozwala targetować reklamy do wskazanych grup docelowych, jednak nie daje ono Administratorowi możliwości identyfikacji Użytkowników.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:
• informacje na temat Użytkowników, które posiada Administrator w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na pytania Użytkowników lub do momentu zakończenia współpracy;
• w przypadku informacji, które Administrator posiada w ramach udostępnionych przez Użytkowników komentarzy, będą one dostępne na fanpage’u Administratora do czasu usunięcia ich przez autora;
• dane osobowe Użytkowników gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
• dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
• dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje Użytkownikowi, gdy:
• przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której Użytkownik się znalazł lub
• dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

PROFILOWANIE
Administrator może automatycznie dopasowywać pewne treści do potrzeb Użytkowników oraz osób, które przekazały swoje dane za pośrednictwem fanpage’a które na przetwarzanie danych osobowych wyraziły zgodę, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez nich dane osobowe.

Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami mogą być zainteresowane te osoby, na podstawie ich dotychczasowych działań podejmowanych w Internecie, w tym w ramach fanpage’a i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób reklam produktów.

Profilowanie, dokonywane przez Administratora nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec tych osób określonych skutków prawnych lub wpływających na nie w podobnie istotny sposób.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH I KONSEKWENCJE ICH NIEPODANIA
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości korzystania z pełnych funkcjonalności fanpage’a np. pozostawiania komentarzy.

PLIKI COOKIES
Z uwagi na fakt, że fanpage znajduje się w serwisie społecznościowym Facebook wszystkie pliki cookies pochodzą od META PLATFORMS i Administrator nie ma wpływu na ich wykorzystanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się na tej stronie: https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/