Wanted books

Sobieski's antique shop buys books and purchases old prints.

We buy whole books and individual objects.

Below we list the titles we are looking for. If you are interested in selling.

Please contact us by phone 609 772 993 or by e-mail:sklep@antyksobieski.pl

We will then make a valuation and present a purchase proposal.

Senensis: Commentarius in epistolam Johannes Apostoli primam. Irenopoli 1656
Adalberg, Samuel. Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich. 1889-1894.
Aftanazy, Roman. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej... T. 1-11. Wrocław 1991-1997
Ahrens, H. Encyklopedja prawa czyli rys organiczny... Petersburg 1862. Ohryzka
Albertrandy, Jan Chrzciciel. Panowanie Henryka Walezyusza i Stefana Batorego... T. 1-2. 1823.
Album biografi czne zasłużonych Polaków i Polek wieku XIX. T.1-2. Warszawa 1901-1902
Album dziesięciolecia lotnictwa polskiego. Poznań 1930, Wydawnictwo „Lotnik”.
Album Jana Matejki. 1874. Warszawa. Lewental
Album Kajetana Wincentego Kielisińskiego. 1853. Poznań
Album Legjonów Polskich. Pod protektoratem … Juljana Stachiewicza. Warszawa 1933
Album Maksa i Aleksandra Gierymskich. Tekst Antoniego Sygietyńskiego. 1886. Redakcja Wędrowca
Album pamiątkowe Adama Mickiewicza. Wydał Władysław Piast [pseud.] Lwów 1889.
Album warszawskie: zebr. staraniem K. Wł. Wójcickiego. Warszawa 1845
Album widoków Krakowa i jego okolic. Z. 1-3. Kraków. Własność i Nakład Litografii M. Salba
Algiebra dla szkół narodowych. Pierwszy raz wydana. W Marywilu 1782. U Michała Grölla
Almanach Nowej Sztuki. Warszawa. Red. S. K. Gacki.
Amilkar Kosiński we Włoszech: 1795-1803. Poznań 1877
Anekdoty czyli znamiona charakter i przymioty Fryderyka II... Cz. 1-5. Wilno 1788,
Anthologie du Groupe Moderne d’Art de Liége. Liége. Red. G. Linze. No 50-51: Prima Expozitie Internationala. Catalog. Bucuresti, 30 XI-30 XII 1924
Anthologie du Groupe Moderne d’Art de Liége. Liége. Red. G. Linze. R. 5, nr 3-4
Anti-Monachomachia W Sześciu Pieśniach
Antoniewicz, Mikołaj Bołoz. Anna Oświęcimówna : poemat dramatyczny w pięciu oddziałach z illustracyami Artura Grottgera. Wiedeń 1873
Appert, P. Książka dla każdego gospodarza czyli Sposób zachowania... Warszawa 1820
Apteczka domowa. Wilno 1793.
Archiwum Komisyi Prawniczej. T. 1-12. 1895-1938. Wyd. Komisyi Prawniczej AU w Krakowie.
Archiwum tajne Augusta II, czyli zbiór aktów... T. 1-2. Wrocław 1843. Schletter.
Artylerya. Krótka instrukcya odnosząca się do usługi i użycia dział polowych. Druk. F. A. Brockhausa w Lipsku
Askenazy Szymon. Rękopisy Napoleona w Polsce 1793-1795. Warszawa 1929.
Askenazy, Szymon. Napoleon a polska. T. 1-3. 1919. Warszawa
Athenaeum. Pismo zbiorowe poświęcone historji, fi lozofji, literaturze, sztukom itd. Wydawca J.I. Kraszewski. Tom piąty. Wilno 1842
Bachowski Wł., Treter M. Wystawa miniatur i sylwetek we Lwowie 1912
Baczyński, Julian. Dzieje Polski ilustrowane. 1909. Poznań. K. Kozłowskiego i Z. Rzepeckiego i sp.
Bajeczki i wierszyki dla małych dzieci z licznemi obrazkami. Warszawa 1901
Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym... T. 1-4. 1885-1887.
Baliński, Michał. Historya miasta Wilna. T. 1: zawierający dzieje Wilna, od założenia miasta aż do roku 1430. Z rycinami. Wilno 1836
Balzer, Oswald. Genealogia Piastów. krakowska Akademii Umiejętności. 1895
Balzer, Oswald. Geneza Trybunału Koronnego. Warszawa 1886. Bibl. Umiejętności Prawnych.
Bałaban, Majer. Historja Żydów w Krakowie i na Kazimierzu... T. 1-2. Kraków 1931
Bandtkie Stężyński, Jan Wincenty. Historya prawa polskiego... Warszawa 1850.
Bandtkie Stężyński, Jan Wincenty. Prawo prywatne polskie. Warszawa 1851. Druk. Banku Pol.
Bandtkie Stężyński, K. W. Numismatyka krajowa. 1840.
Bandtkie, J. S. Dzieje narodu polskiego. Cz. 1-2. 1835. Wrocław
Bandtkie, Jerzy Samuel. Historya drukarn w Krolestwie Polskiem... J. Matecki. 1826
Bartoszewicz, Julian. Królowie polscy, wizerunki ... przez Alexandra Lessera.1860
Bartoszewicz, Juljan. Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasi Rzeczypospolitej... Warszawa. Pecq et Comp.
Barzykowski, Stanisław. Historya Powstania Listopadowego... T. 1-5. 1883-1884. Poznań.
Bazewicz, Józef Michał. Atlas geografi czny illustrowany Królestwa Polskiego... Warszawa. 1903. Wydawnictwo J. M. Bazewicza
Bąkowski J., Łomnicki M. Historya naturalna. Wiedeń. Bondy
Bekker Pleban. Manualik zawieraiący Sposob Leczenia Bydląt. Warszawa 1797
Bełza, Władysław. Antologia polska. Z 12 illustracyami Andriollego…
Bembus, Mateusz. Kometa, to iest, pogróżka z nieba... 1619 A. Piotrkówczyka
Bentkowski, Feliks. Historya literatury polskiey … T. 1-2. Warszawa i Wilno 1814, Zawadzki i Komp.
Bernowicz, Michał. Summaryusz Praw Y Konstytucyi Seymowych Od Roku 1764. W Grodnie 1782.
Biblia Sacra, to iest wszystkie księgi Starego i Nowego Przymierza... 1726. Halle. Druk S. Orban
Biblia święta Tho iest księgi Starego y Nowego Zakonu... 1563. Brześć Litewski. Radziwiłł
Biblia to iest Księgi Starego.. przez Wuyka z Wągrowca. Kraków 1599. 
Biblia to iest Xięgi Stharego y Nowego Zakonu... 1561 Szarffenberg
Biblia to iest: Kxiegi Starego y Nowego Zakonu... Szarffenberg 1577 .
Biblia Złota Klasyków. Dzieje objawienia boskiego w Starym i Nowym Zakonie...T.1-2. Wiedeń [1899].
Biblia, to iest księgi Starego y Nowego Testamentu... przedrukowane. 1740. W Wrocławiu Coll. Soc. Iesu
Biblia. Pismo święte Starego i Nowego Testamentu. Podług textu łacińskiego Wulgaty przekład X. Jakóba Wujka… Ozdobione 230 illustracyami Gustawa Doré. Warszawa 1873-1874. M. Glücksberg.
Biblia. Pismo święte Starego i Nowego Testamentu. Podług textu łacińskiego Wulgaty przekład X. Jakóba Wujka… Ozdobione 230 illustracyami Gustawa Doré. Wyd. II. T. 1-2. Warszawa 1896
Biblioteka Warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi. 1845. Tom czwarty. Warszawa 1845
Biegeleisen, Henryk. Illustrowane dzieje literatury polskiej. T.1-5. Wiedeń [1898-1908], Franciszek Bondy.
Bielski, Ian. Widok Krolestwa Polskiego Ze wszystkiemi... T. I-II. 1763
Bielski, Marcin. Kronika ... niegdyś w Krakowie drukowana, teraz znowu z doprowadzeniem aż do Augusta III. przedrukowana. Warszawa 1764
Bielski. Kronika polska Marcina Bielskiego. 1597. Kraków. Sibeneycher
BLOK. Czasopismo awangardy artystycznej. Warszawa. Red. Henryk Stażewski
Bobrzyński, Michał. Dzieje Polski w zarysie. T. 1-2. Warszawa. Gebethner i Wolff 1880-1881
Bobrzyński, Michał. O dawnym prawie polskim, jego nauce i umiejętnym badaniu. 1874. Sikorski.
Boccaccio, Giovanni. Dekameron. Pełne wydanie stu opowieści. Warszawa 1930
Bocquet, Władysław. Przez Morze Czerwone ku gettom Europy. Warszawa. Wyd. Polskie.
Boehn, Max. Rokoko. Francja w XVIII-tym stuleciu. Warszawa. Trzaska, Evert i Michalski.
Bohusz, Xawier. O początkach narodu i języka litewskiego... 1808
Boleslavivsz Boleslaviusz, Klemens. Przerazliwe echo trąby ostateczney... 1695
Boniecki Michał. Książęta Szlązcy z domu Piastów. 1875. Część 1–3. Warszawa 1874-1875.
Boniecki, Adam. Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litewskim w XV i XVI wieku. 1887
Bończa-Tomaszewski, Wiesław. Kodeks orderowy. 1939. Warszawa. Gł. Księg. Wojsk.
Boter (Botterus), Jan Benessius. Relatiae powszechne abo nowiny pospolite… rozpisane na pięć części. Cz. 1-5. Kraków 1613. Mikołaj Lob
Brafmann. Żydzi i kahały. Warszawa. 1914.
Breynius, Jacob. Exoticarum aliamque minus cognitarum plantarum. 1678. Gedani. Rhetius
Brodziński, K. Wiesław. Sielanka. Illustrował Juliusz Kossak. Warszawa 1886
Brodziński, Kazimierz. Dzieła ... Wyd. zupełne. T. 1-10. Wilno 1842-1844. T. Glücksberg.
Broniewski, Władysław. Dymy nad miastem. Warszawa. Książka 1927
Broniewski, Władysław. Trzy salwy: biuletyn poetycki... Warszawa 1925
Bruckner, Aleksander. Dzieje kultury polskiej. Wyd. II. T. 1-4. Warszawa-Kraków 1939, 1946. Wyd. J. Przeworskiego
Bruckner, Aleksander. Encyklopedia staropolska. T. 1-2. Warszawa. Nakł. Księg. Trzaski, Everta i Michalskiego.
Brückner, Aleksander. Tysiąc lat kultury polskiej. T. 1-2. 1955. Paryż. Księgarnia Polska
Brzękowski, J., Chwistek, L., Smolik, P., Strzemiński, W. O sztuce nowoczesnej. 1934. Łódź.
Brzękowski, Jan. Na katodzie. Paris, Towarzystwo Drukarzy i Wydawców
Brzękowski, Jan. Poezja integralna. 1933. Warszawa. Biblioteka a.r.
Brzękowski, Jan. Razowy epos. Nicea. U Tyszkiewiczów 1946
Brzękowski, Jan. Zaciśnięte dookoła ust. Poezje. 1936. Warszawa 1936. Druk. P. Mitręgi, Cieszyn
Brzozowski, Karol. Noc strzelców w Anatolii. Paryż 1856, b. wyd.; w drukarni L. Martinet.
Budziński, Stanisław. O powadze rzeczy osądzonej w procesie cywilnym... Petersburg 1861. Wolff
Buffon. Historya naturalna. 1836.
Burzyński, Piotr. O stosunkach majątkowych między osobami różno-krajowemi... 1844. Gieszkowski
Burzyński, Stanisław. Zebranie Wszystkich Seymow... 1765. Kollegium XX. Jezuitow
Büsching, A. F. Geografia Krolestwa Polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego... 1768. Grela
Byron, J. N. G. Poezye Lorda Byrona tłumaczone... 1829. Wrocław. U Webera i spółki
Bystroń, Jan St. Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII. Warszawa.
Bystrzonowski, Woyciech. Informacya Matematyczna, Rozumnie Ciekawego Polaka Swiat... Lublin 1743
Cegliński, J., Matuszkiewicz, A. Album widoków i okolic Warszawy... 1864. Dzwonkowskiego. Album des vues de Varsovie
Cellarius, Andreas . Regni Poloniae, Magnique Ducatus Lituaniae… Amstelodami 1659.
Cennini, Cennino. Rzecz o malarstwie. Florencja 1933. We florenckiej Oficynie Tyszkiewiczów.
Cervantes Saavedra, Miguel de. Historya czyli dzieie i przygody przedziwnego Don Quiszotta z Manszy. T. 1–6. Warszawa 1781, 1786.
Cervantes Saavedra, Miguel de. Przedziwny Hidalgo Don Kichot z Manczy: powieść
Chądzyński, Jan Nepomucen. Historyczno-statystyczne opisy miast...T. 1-3. Warszawa. Blumenthal 1856
Chimera: czasopismo poświęcone sztuce i literaturze. T. 1-10 (zeszyty 1-30). Warszawa 1901-1907
Chmielowski, Benedykt. Nowe Ateny albo Akademia wszelkiey scyencyi pełna...Cz. 1-3. 1745–1746
Chmielowski, Benedykt. Nowe Ateny albo Akademia wszelkiey scyencyi pełna...Cz. 1-3. Lwów 1754-1764
Chmielowski, Benedykt. Zbiór krótki herbów polskich... 1763. M. Grölla
Chodyński Adam. Dawne ustawy miasta Kalisza. Warszawa 1875. Napoleon Wartski
Chodźko, Ignacy. Pamiętniki kwestarza. Z dwunastoma rycinami E. M. Andriollego. Wyd. II. Warszawa 1901.
Chojecki, Edmund. Wspomnienia z podróży po Krymie. Warszawa 1845.
Chojecki, Karol Lubicz. Pamięć dzieł polskich podroży nie pomyslny sukcess Polakow. Warszawa 1789
Chotomski Dienheim Prawdzic, Ferdynand. Recueil des antiquités slaves. (Atlas). Francja, XIXw.
Chujoturniej rycerski. Paryż 1931. Druk. Ludowa
Chwałkowski, Mikołaj. Regni Poloniae ius publicum. Regiomonti (Królewiec) 1684
Chytraei, Dauidus. Chronicon Saxoniae et vicinarum aliquot gentium. Ab anno Christi 1500. usque ad M.D.XCIII.
Cichowski, Mikołaj. Wizerunk nieprawdy Arryańskiey. 1650. Kraków W drukarni Waleryana Piątkowskiego
Ciekawe doświadczenia gospodarskie w poznawaniu lat, mocy, zdrowia. Wilno 1777
Compendium medicum auctum. To iest krótkie zebranie... 1725. Częstochowa
Confoederacya generalna omnium ordinum Regni... M. DC. XLVIII.
Confoederacya Generalna omnium ordinum Regni... M. DC. XXXII. 1632 Piotrkowczyka
Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego, Roku Pań. MDCXXVIII. Piotrkowczyk
Constitucie seymu walnego koronnego... MDCXVI W Krakowie. Piotrkowczyk
Constitucie Seymu Walnego Koronnego... MDCXXXI. W Krakowie. Piotrkowczyk
Constitucie, Statuta y Przywileie, na Walnych Seymiech Koronnych... 1550. 1637. Kraków
Constitvcie Seymv Walnego Koronnego... 1649. Dnia 22. Listopada. W Krakowie.
Constytucie y Przywileie na Walnych Seymiech koronnych od r. 1550 aż do r. 1569… Schärffenberger
Cooper, James Fenimore. Ostatni Mohikanin. T.1-4. Wilno 1830, w drukarni B. Neumana
Cuda i osobliwosci natury i sztuki w różnych znayduiące się kraiach. T. 1-2. Kraków 1811
Cuda Polski. Piękno przyrody, pomniki pracy... T. 1-14. Poznań. Wyd. Pol. R. Wegnera
Cyrillus, Francisco. Praktyka dobrey śmierci. W Krakowie 1696.
Czacki, Tadeusz. O litewskich i polskich prawach... dla Litwy... T. 1-2. 1800-1801. Warszawa
Czapski-Hutten, Marian. Atlas do Historyi powszechnej konia. 1874
Czapski-Hutten, Marian. Historya powszechna konia. T. 1-3. 1874
Czarnowski, Jan Nepomucen. Dwaj Zygmunci Jagielloni… Cz. 1-2. Warszawa 1859. J. Breslauer
Czepiński, Michał. O uprawie wina w ogrodach. 1874.
Czepiński, Michał. Powszechne ogrodnictwo czyli nauka zakładania ogrodów...Warszawa, nakł. G. Sennewalda. 1868.
Czerniecki, Stanisław. Compendium Fercvlorvm Albo Zebranie Potraw. Kraków 1682
Ćwierczakiewiczowa, Lucyna. 365 obiadów za pięć złotych. Warszawa 1860
Ćwierczakiewiczowa, Lucyna. 365 obiadów za pięć złotych. Warszawa 1875
Ćwierczakiewiczowa, Lucyna. Jedyne praktyczne przepisy wszelkich zapasów.Warszawa. 1858.
Ćwierczakiewiczowa, Lucyna. Nauka robienia kwiatów bez pomocy nauczyciela. Warszawa i Kraków 1879
Ćwierczakiewiczowa, Lucyna. Poradnik porządku i różnych nowości gospodarskich . Warszawa 1876
Dambrowski, Samuel. Kazania albo Wykłady Porządne Swiętych Ewanieliy Swiątecznych… W Brzegu 1766.
Danielis Brenii Breves in Vetus & Novum Testamentum Annotationes. Amstealedami 1664.
Daniłowicz, Ignacy. O Cyganach. Wiadomość historyczna... 1824. Wilno. W Drukarni A. Marcinowskiego
Dante Alighieri. Boska komedja. 1860. Warszawa
Dante Alighieri. Boska komedja. 1932. Płock.
Darwin, Charles. O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego. Warszawa 1884, Wyd. Przeglądu Tygodniowego.
Dbałowski, Włodzimierz, Przeworski Jan. Kodeks cywilny... 1927. F. Hoesick
Dekret sądów J. K. Mci Assessorskich Koronnych, między Konwentem Warszawskim...
Dembołęcki Wojciech. Przewagi elearow polskich co ich niegdy lisowczykami zwano... Puławy. 1830.
Der STURM. Monatsschrift. Berlin. Hrsg. H. Walden. Jg. 14, Heft 6.
Dialogus de eo. num calicem laicis, et uxores sacerdotibus permitti, ac diuina officia vulgari lingua peragi fas sit. Authore ... Episcopo Varmiensi. Dilingae 1560
Długosz, Jan. Historia polonica Ioannis Długossi seu Longini Canonici Cracovienis. Dobromili 1615
Do autora Trzech psalmów. 1848. Lipsk. Nakład Księgarni Zagranicznej
Do Stanisława Małachowskiego Referendarza Koronnego... Cz. 1-4. 1788-1790
Dokładny adwokat kraiowy w którym się wszystkie w życiu ludzkim... Kraków 1798. Gartner
Dorohostajski, Krzysztof. Hippika o koniach. Cracoviae Typis Academicis 1647
Dubravius, J. Historiae Regni Boiemiae. Prostejov 1522.
Duchińska, Seweryna - Królowie polscy w obrazach i pieśniach. Rysunki Walerego Eljasza. Poznań 1893.
Dunin Borkowski, J.S.  Rocznik szlachty polskiej. Lwów 1881.
Dunin-Borkowski, Jerzy. Almanach błękitny : genealogia żyjących rodów polskich. T. 1-2. Lwów [1909], H. Altenberg
Durczykiewicz. Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem. 1912 Poznań
Dutkiewicz, Walenty. Prawo hipoteczne w Królestwie Polskiem. Warszawa 1850. Strąbski
Dyaryusz Sejmu Wolnego Ordynaryjnego Grodzieńskiego... 1784... Warszawa 1785. Scholarum Piarum
Dyaryusz sejmu z r. 1830-1831. T. 1-6. Kraków 1907-1912, Akademia Umiejętności
Dyaryusz Seymu Ordynaryinego pod związkiem Konfederacyi Generalney... Warszawa 1776.
Dzieje powszechne illustrowane. ...pod kierunkiem L. Kubali. [T.1-16]. Wiedeń [1894-1905]. Nakł. F. Bondego
Dziekoński, T. Wiązanie dla moich wnuków : pierwiastki czytania jako zachęta do nauki. Warszawa 1848, S. H. Merzbach
Dzieła Jana Naturalisty... Mnichopismo, Oskarżenie, Obronę. Przez Aloyzego Marca. Augszpurg 1784
Dziennik Literacki. 1863. R. XII. Nr 1-104. Lwów 1863
Dziennik podróży do Tatrów. Przez autora Sobotki.   Petersburg 1853. Nakł. B. M. Wolffa.
Dzienniki Sejmów Walnych Koronnych za panowania Zygmunta Augusta.. Kraków 1869.
Dzierzbicki, Cypryjan. Zbiór wyroków Senatu Departamentu Kassacyjnego... Radom 1885. Trzebińskiego.
Dziesięciolecie odrodzenia polskiej siły zbrojnej: 1918-1928. Pod red. H. Mooecickiego... Warszawa 1928.
Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga pamiątkowa 1918-1928
Dzwon staropolskiey fabryki ulany z przydaniem prognostyku y innych ciekawości. 1792.
Echard. Dykcyonarzyk geograficzny... T. 1-3. Warszawa 1782-1783. W Drukarni Piotra Dufour.
Encyklopedja ilustrowana Trzaski, Everta i Michalskiego … pod redakcją Dra Stanisława Lama. T. 1-5, suplement. Warszawa.
Encyklopedja podręczna prawa prywatnego. T. 1-4. Warszawa. Bibljoteka Polska.
Encyklopedja Powszechna S. Orgelbranda. T. 1-18. Warszawa 1898-1904; 1911-1912. S. Orgelbranda Synów
Encyklopedja Powszechna S. Orgelbranda. T. 1-28. Warszawa 1859–1868. Nakł., druk i własność S. Orgelbranda
Encyklopedya obrazowa systematyczna... 1838. Nakł. J.Glücksberga
Encyklopedya Rolnictwa i wiadomości związek z niem mających... T. 1-5. 1873-1879
Encyklopedya Rolnicza. T.1-11. Warszawa 1890-1902. Druk K. Kowalewskiego.
Ethyki Arystotelesowej to iest iako się każdy ma na świecie rządzić z dokładem ksiąg dziewięciorga. Kraków 1618. W drukarni Macieia Jędrzeiowczyka.
Europa. Miesięcznik. Warszawa. Red. S. Baczyński. Nr 13 (10): XII 1930.
Eustachy Sanguszko. Słowo wstępne Jan Popiel. Kraków 1907.
Exlibris. Pismo Poświęcone Bibljofilstwu Polskiemu. T. I-VII. 1917-1929. Lwów-Kraków.
Facciolati, Jakób. Młody kawaler w Umieiętności Sprawowania Rzeczypospolitey... W Krakowie 1752.
Fajans, Maksymilian. Wizerunki polskie. Z. 1-14. Księgarnia H. Natansona. Warszawa 1851. Nakł. autora
Fajans, Maxymilian. Album zawierające widoki brzegów Wisły. Poznań 1854
Fiedler Arkady. Dywizjon 303. Warszawa 1943.
Figurae Libri Apocalypsis beati Ioannis Apostoli. Figures du Livre de l’Apocalypse ou des revelations de St. Jean L’Apostre. Chez Jean le Clerc. J. francuski
Filangieri, Kajetan. Nauka prawodawctwa. T. 1-8. 1791-1793. Dufour
Fisher-Duckelmann, Anna. Kobieta lekarką domową. Mikołów 1908, Karol Miarka.
Flamm, F. Interpretacya kodeksu cywilnego Królestwa Polskiego. T. 1. Warszawa 1888.
Flatt, Jerzy Benjamin. Opis Xięstwa Warszawskiego z krotkim rysem dzieiów Polskich aż do naszych czasów. Poznań 1809. U Jozefa Maxa
Flatt, Oskar. Brzegi Wisły od Warszawy do Ciechocinka... 1854. Druk. Gazety Codziennej
FORMIŚCI. Kraków. Red. L. Chwistek, T.Czyżewski
Fredro, Aleksander. Dzieła. T. 1-13. 1880. Warszawa. Nakład Gebethnera i Wolffa
Fredro, Aleksander. Sztuka obłapiania. 1926. Suwałki. Nakładem Koła Bibliofilów
Fredro, Aleksander. Sztuka obłapiania. z ilustracyami Andrzeya Czeczota. 1980.
Fredro, Andrzej Maksymilian. Gestorium populi Poloni sub Henrico Valesio, Polonorum Postea vero Galliae Rege. Dantisci 1659.
Galeni librorum quarta classis signa quibus tum dignoscere morbos & locos affectos, tum praescire futura possimus, docet… Venetiis 1586
Galerye Mnichowskie. Zbiór rycin na stali z najcelniejszych obrazów Pinakoteki... T. 1-2. 1856-1857.
Ganilh, K. Dykcyonarz ekonomii polityczney. 1828.
Garczyński, Stefan. Anatomia Rzeczypospolitey Polskiey, synom Oyczyzny... 1753.
Garczyński, Stefan. Poezye. T. 1-2. Paryż 1833.
Gawalewicz M., Stachiewicz P. Królowa Niebios. 1894.
Gazeta Codzienna Narodowa i Obca. 1818-1819. Nr 1-188. Drukarnia Brunona Kicińskiego
Gazeta Narodowa y Obca. Rok 1791 i 1792. Nr 1-105, oraz nr 1-62 (do 4 sierpnia 1792)
Gembarzewski, Br. Wojsko polskie. Księstwo Warszawskie 1807-1814. Królestwo Polskie 1815-1830. 1905.
Gloger, Zygmunt. Dolinami rzek : opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy. 1903.
Gloger, Zygmunt. Encyklopedja staropolska ilustrowana. T. 1-4. 1900-1903. Laskauera
Gloger, Zygmunt. Rok polski w życiu, tradycyi i pieśni. 1900.
Gniazdo Cnoty Zkąd Herby Rycerstwa sławnego Krolestwa Pol... początek swoy maią. 1578
Godlewski, Mścisław. Zbiór prac przygotowawczych do ustaw hypotecznych... Warszawa 1876.
Gombrowicz, Witold. Ferdydurke. Warszawa 1938. Tow Wyd. „Rój”.
Gorczyński, Aquilin Michał. Zywy wzor apostolskiey doskonałości... 1702.
Gorkowski, Andrzej. Relacya poselstwa Jaśnie wielmożnego Jmci pana Stanisława Małachowskiego... 1778
Goszczyński, Seweryn. Sobótka. Powieść. Petersburg 1857. Nakł. i Drukiem Bolesława Maurycego Wolffa
Górecki, Juliusz. Kamienie na szaniec. Warszawa [lipiec] 1944.
Górnicki, Łukasz. Dworzanin polski. 1639. Kraków. Piotrkowczyka
Górnicki, Łukasz. Dzieie w Koronie. 1637. Kraków. Piotrkowczyka
Grabowski, Ambroży. Kraków i jego okolice. 1844. Cypcera, Drukarnia Uniwersytecka
Grabowski, Ambroży. Kraków i jego okolice. Opisał historycznie. Kraków 1830. Nakł. i druk Józefa Czecha.
Grabowski, Ambroży. Kraków i jego okolice. Wydanie trzecie. Kraków 1836. Nakład i druk Józefa Czecha
GRAFIKA. Organ Związku Polskich Artystów Grafików i Zrzeszenia Kierowników.
Grąbczewski, Bronisław. Kaszgarja. Podróż po Azji Środkowej. Nakład Gebethnera i Wolffa
Grąbczewski, Bronisław. Przez Pamiry i Hindukusz. Nakład Gebethnera i Wolffa
Grąbczewski, Bronisław. W pustyniach Raskemu i Tybetu. Nakład Gebethnera i Wolffa
Groby i pomniki królów polskich w Krakowie. Odbito przez J. Lemerciera, Paryż.
Grodzicki, S. Quadrupartitae conciones. T. 1–5. Ingolstad 1611.
Groicki, Bartłomiej. Artykuły prawa Maydeburskiego Które zowią Speculum Saxonum. Przemyśl 1760.
Groicki, Bartłomiej. Porządek Sądów y spraw mieyskich prawa Maydeburskiego... Przemyśl 1760
Groicki, Bartłomiej. Postępek Wybrany iest z Praw Cesarskich... Przemyśl 1760.
Groicki, Bartłomiej. Tytuły prawa Maydeburskiego Do porządku y do Artykułów... 1760.
Grottger, Artur. Cykle Warszawa, Polonia, Lituania, Wojna. Lwów
Gutowski, Waleryan. Kwadraiezymał cały albo kazania w polskim ięzyku. 1688. Schedla
Gwagnin, Aleksander. Kronika Sarmacyey europskiey, w ktorey sie zamyka krolestwo Polskie... 1611.
Gwagnin, Alexander. Kronika Sarmacyi Europskiey ... Hrabi.. Rycerza passowanego Rotmistrza J.K.Mci niegdyś w Krakowie drukowana. Warszawa 1768.
Haidinger, Andrzej. Adwokat domowy czyli każdemu przystępne... Cieszyn. Malik.
Harbou, Thea von. Metropolis. Przekład autoryz. W. Zechentera. Warszawa 1927. Zakł. Graf. „Drukarnia Pol.”.
Haur, Jakub Kazimierz. Skład abo skarbiec znakomitych sekretów o ekonomiey ziemiańskiey. Schedla
Haur, Jakub Kazimierz. Ziemiańska generalna oekonomika... Cracoviae. Typis Universitatis.
Herburt, Jan. Statuta Regni Poloniae in Ordinem alphabeti digesta. Lublin 1756.
Herburt, Jan. Statuta Regni Poloniae. Dantisci et Varsaviae (Gdańsk i Warszawa) 1693
Herlosssohn H. Wanderungen durch das Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. Mit 30 Stahlstichen. Leipzig, Georg Wigand’s Verlag.
Hetmani polscy koronni i Wielkiego Xiestwa Litewskiego. Warszawa
Heydel, Adam. Jacek Malczewski, człowiek i artysta. Kraków 1933.
Hińcza, Stefan. Pierwszy Żołnierz Odrodzonej Polski. Katowice 1932. Pol. Instytut Wyd.
Historya podrozy y osobliwszych zdarzeń... Maurycego Augusta hrabi Beniowskiego. T. 1-4. 1806
Historyja powszechna Cezara Cantu. T. I-XI. Warszawa. S. Orgelbrand 1853
Hoffmann, F.W. Powszechne ziemioznawstwo czyli opisanie budowy i składu Ziemi… Warszawa 1853.
Hoffmanowa Hofmanowa Klementyna z Tańskich, Karolina.   Dzieła. T. 1-12. Warszawa 1875–1877.
Hogrewe, P. Teoretyczna i praktyczna nauka żołnierskich rozmiarów czyli miernictwo woienne... 1790. Dufour
Hogrewe. Teoryczna i praktyczna nauka żołnierskich rozmiarów czyli Miernictwo wojenne… Warszawa 1790. U P. Dufour
Holewiński, Władysław. O zobowiązaniach podług Kodeksu Napoleona. 1869. Gebethner i Wolf.
Holzwart, H.F.J. Historya powszechna. T. 1-7 [w 10 vol.]. Warszawa 1879-1891.
Hołowiński, Ignacy. Pielgrzymka do Ziemi Świętej. Wyd. 2, popr. i pomnożone. Petersburg 1853, B. M. Wolff.
Horographia expedita ad unum alterumue circulum usu facili revocata propositaq. a P. I. H. S. I. B. m. 1680,
Hube, Karol. O instytucyi hypotecznej w Królewstwie Polskiem. Warszawa 1869. Gazeta Polska
Hube, Michał Jan. Wstęp do fi zyki dla szkół narodowych… Kraków 1783. W drukarni Szkoły Główney Koronney.
Hube, Romuald. Prawo polskie w wieku trzynastym... Warszawa 1874, Red. BUP
Hube, Romuald. Sądy ich praktyka i stosunki prawne społeczeństwa w Polsce... 1886.
Hulewicz, Jerzy. Kain. Dramat ... Poznań 1920
Hylzen, Jan August. Inflanty w dawnych swych, y wielorakich, aż do wieku naszego dziejach... 1750
Introductorium astronomie in ephemerides per magistru[m]… Cracouie. Kraków 1514.
Irydion. Paryż 1836. Druk. A.Jełowickiego i Sp.
Jana Długosza kanonika krakowskiego Dziejów polskich ksiąg dwanaście. T. 1-5
Jankowski, Edmund. Ogród przy Dworze wiejskim. T.1-2. 1886
Jankowski, Edmund. Sad i ogród owocowy. 1878.
Januszowski, Jan. Przywileie Koronne, któremi się potwierdzaią... 1600. W Drukarni Łazarzowey
Januszowski, Jan. Statuta, Prawa y Constitucie Koronne Łacińskie y Polskie... 1600. Łazarzowey
Jasieński, Bruno. But w butonierce. Stron dziewięćdziesiąt sześć. Warszawa-Kraków 1921. Nakł. Klubu Futurystów „Katarynka”
Jasieński, Bruno. Nogi Izoldy Morgan. Powieść opatrzona wstępem autora. Lwów 1923.
Jasieński, Bruno. Słowo o Jakóbie Szeli. Paryż 1926. Druk. „Impr. Menilmontant
Jastrzębowski, Wojciech Bogumił. Ogrodnictwo. Warszawa 1876, u Gebethnera i Wolffa.
Jaworski, J. Książka adresowa handlu i przemysłu polskiego w obrębie niemieckiego państwa. R. 1: 1896-1897. Berlin
Jaworski, Władysław Leopold. Kodeks cywilny austryacki. T. 1-2. Kraków 1903-1905. Frommer.
Jaworski, Władysław Leopold. Konstytucja z dnia 17 marca 1921. Kraków 1921. Krak. Sp. Wyd.
Jaworski, Władysław Leopold. Ustawy o księgach publicznych. T. 1-2. Kraków 1897. Księg. L. Frommera
Jednodniówka L.O.P.P.
Jednodńuwka Futurystuw. Mańifesty futuryzmu polskiego, wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską. Krakuw, VI 1921.
Jekel, Franz Joseph. O Polszcze iey dzieiach i konstytucyi. T. 1-2. 1819. Lwów, K. Wild
Jeziorański, Feliks. Ustawy hypoteczne i przepisy o zatwierdzaniu aktów notaryalnych... 1881.
Joannis Crelli Franci: Ad librum Hugonis Grotii, quem de satisfactione Christi adversus Faustum Socinum Senesem scripsit... Irenpoli 1656
Joannis Crelli Franci: Opera omnia exegetica. Sive ejus in plerosque Novi Testamenti. Eleutheropoli 1656
Jodko-Narkiewicz, Antoni. Zarys dziejów malarstwa... T. 1-3. 1888. Gubrynowicz i Schmidt
Johannis Hevelii Epistolae II . Prior: De Motu Lunae Libratorio, in certas Tabulas redacto. [...] Posterior: De utriusqué Luminaris defectu Anni 1654
Jomini. Obraz rozbiorowy przedniejszych kombinacii wojny.. Mont-de-Marsan 1835
Jonston J. Thaumatographia naturalis. Amsterdam 1665.
Jonston, Jan. Historia Naturalis de Avibus libris VI. Cum fi guris aeneis. Amstelodami 1657. Sumptibus J. J. Schipperi
Jonston, Jan. Historia Naturalis de Insectis. Libri III. De Serpentibus et Draconibus Libri II. Amstelodami 1657
Jundziłł, Józef. Opisanie roślin w Litwie, na Wołyniu, Podolu i Ukrainie dziko rosnących, iako i oswoionych. Wilno 1830, Józef Zawadzki.
Jungius, Adrian. Rozwiązanie pięćdziesiąt y dwu Quaestiy Ministrów Nowo Ewangelickich... Poznań 1593.
Jurkiewicz, Andrzej. Podręcznik metod grafiki artystycznej. Część 1-2. 1938-1939.
Juvenalis redivivus, to jest Satyry albo Przestrogi do Naprawy Rządu y Obyczajow w Polszcze należące. W Venetiy. 1698
Juvenalis redivivus, to jest Satyry albo Przestrogi do Naprawy Rządu y Obyczajów... W Venetiy 1698
Kainko, E. W. Zdarzenia nayznakomitsze w dziejach Królestwa Polskiego... Wrocław 1823. W.B.Korn.
Kaja Krispa Sallustiusza o woynach z Katyliną i Joghurtą. Wilno 1767.
Kalicki, B. Bogusław Radziwiłł, koniuszy litewski. Kraków 1878. Czas.
Kaliński, Gwillem. Mowy do rolników miane w Pawłowie. W Drukarni Królewskiey
Kancyonal To jest, Księgi Psalmow, Hymnow y Piesni Duchownych... 1646. Hünefeld
Karamzin, Nikołaj M. Historya Państwa Rossyiskiego. T. 1-12. 1824-1830.
Karłowicz, J., Kryński, A., Niedźwiedzki, W. Słownik języka polskiego... T. I-VIII. 1900-1927.
Karnkovvskiego Stanislavva Messiasz albo, Kazania o upadku y naprawie... Poznań 1597.
Karpiński, Franciszek. Dzieła ... wierszem i prozą. T. 1-4. Wrocław 1826. W. B. Korn
Karpiński, Hilaryon. Lexykon geograficzny dla gruntownego poięcia... 1766. Druk XX. Bazylianów
Karpiński, Józef. Pytania prawne rozstrzygnięte... 1885-1890 r... 1891. Ziemkiewiczowej.
Karpiński, Józef. Pytania prawne rozstrzygnięte...1890-1894. 1895. Noskowskiego.
Kasparek, Franciszek. Prawo polityczne ogólne... T. 1-2. Kraków 1877-1881.
Kasprowicz, Jan. Taniec zbójnicki. Cztery plansze... Władysław Skoczylas. 1929. J. Mortkowicz
Kegel, Philipp. Dwanaście Nabożnych Rozmyślania To iest: Modlitwy... Chrześcianom... 1671 Rhete
Kieszkowski, Jerzy. Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki... 1912, Poznań. Księgarnia J. K. Żupańskiego
Kirkor, A.H. Przewodnik historyczny po Wilnie i jego okolicach... Wilno 1880. Nakł. J. Zawadzkiego
Kirszrot, Józef. Prawa o procentach ze stanowiska historycznego, prawnego... Warszawa 1868.
Kisielewski, Józef. Ziemia gromadzi prochy. Poznań. 1939.
Kleszczyński, Zdzisław. Żywot Colombiny. Poemat. Z 33 barwnymi obrazami Stefana Norblina. Warszawa-Łódź
Klucz prognostykarski to iest rzetelne obiasnienie słów... Supraśl 1768. W Drukarni XX. Bazylianów
Kluk, Krzysztof. Roślin potrzebnych... utrzymanie, rozmnożenie i zażycie. T. 1-3. 1777-1781.
Kluk, Krzysztof. [O] rzeczach kopalnych. T.1-2. 1797-1802.
Kluk, Krzysztof. Botanika dla Szkół narodowych pierwszy raz wydana. Cz. 1-2. 1785.Warszawa
Kluk, Krzysztof. Dykcyonarz roślinny, w którym podług układu Linneusza... T. 1-3. 1786-1788.
Kluk, Krzysztof.Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie krayowych, historyi naturalney poczatki i gospodarstwo . T. 1-4. 1823
Kłodziński, Jan. Encyklopedya i methodologia... wiadomości prawnych. 1842.Warszawa
Kłosy. Czasopismo illustrowane tygodniowe poświęcone literaturze, nauce i sztuce. Warszawa. Druk. S. Lewentala.
Knapski, Grzegorz. Thesaurus Polonolatinograecus seu Promptuarium Linguae Latinae et Graecae in tres tomos divisum, Polonorum Rocolonarum, Sclavonum, Boemorum usui accomodatum [...] T. 1 (z 3) Cracoviae 1643. Kraków
Kobierzycki, Stanisław. Obsidio Clari Montis Częstochoviensis, Deiparae imagine… Dantisci 1659. Gdańsk
Kobro, K.; Strzemiński, W. Kompozycja przestrzeni. Łódź.
Kobyłecki, J. Wiadomość o Syberyi i podróże... w latach 1831, 1832... T. 1-2. 1837. J. Wróblewski
Kochanowski, Jan. Cum Gratia & Privilegio. Kraków 1639. Druk. Andrzeja Piotrkowczyka.
Kochanowski, Jan. Psałterz Dawidow. Przekładania ... W Krakowie 1641. W Drukarni Andrzeia Piotrkowczyka.
Kochanowski, Jan. Rymy wszytkie w jedno zebrane... 1767.
Kochański, Adam Adamandy. Acta Eruditorum. Anno MDCLXXXV publicata... Lipsiae 1685.
Kock, Karol Paweł. Paryż i jego obyczaje. T. 1-2. 1843. Warszawa. Druk. przy ul. Rymarskiej
Koczyński, Michał. Prawo przemysłowe austryackie. Kraków 1883. M. Taffet
Kodeks karny wojskowy.. Paryż, w Drukarni i Litografii Renou et Maulde.
Kodex kar głównych i poprawczych. 1847 Warszawa. Kommissyi Rządowej Sprawiedliwości
Kodex Napoleona / Code Napoléon / Codex Napoleonis. Warszawa 1813. W Drukarni Rządowey
Kodex Napoleona Xięstwu Warszawskiemu.... 1810. Dąbrowskiego.
Kojałowicz, Wijuk Wojciech. Herbarz rycerstwa W.X. Litewskiego... 1897. Czas Fr. Kluczyckiego i Sp.
Kola, Dymitr Franciszek. Traktat krótki o heraldyce, to iest o herbach rodowitych... 1747.
Kołłątaj, Hugo. Rozbiór krytyczny zasad historyi o początkach rodu ludzkiego. T. 1-3. 1842. Kraków
Kołudzki, Augustyn. Thron oyczysty albo pałac wieczności... 1727. W Drukarni Akademickiey
Komeniusz, Jan Amos. Świat rzeczy pod zmysły podpadaiących... 1770. U M. Groella
Komorowski, Adam Jgnacy. Sposob katechizowania... 1757. Collegio XX. Schol. Piar.
Konarski, Stanisław. O skutecznym rad sposobie... Część 1-2. 1760-1761.
Konfederacja Generalna Omnium Ordinum Regni, & Magni Ducatus Litt... 1764. W Druk. XX. Schol. Piarum
Konstytucje Publiczne Sejmu Extraordynaryjnego Warszawskiego... T. 1-2. 1775. Scholarum Piarum
Konstytucye Seymu extraordynaryinego w Warszawie roku 1767... Piarum.
Konstytucye Seymu Ordynaryinego Warszawskiego Roku MDCCLXXVI... 1776.
Konstytucye Seymu Pacificationis, Dwuniedzielnego Extraordynaryinego Warszawskiego... 1736.
Kopera, Feliks. Dzieje malarstwa w Polsce. T. 1-3. 1925-1929.
Kopera, Felix. Spis druków epoki jagiellońskiej... Hutten-Czapskiego... 1900. Kraków
Kopernik, Mikołaj. O obrotach ciał niebieskich ksiąg sześć. Warszawa 1854. W Drukarni Stanisława Strąbskiego
Kornaga, Jeremi. Robotnicy. Powieść. Warszawa 1932. Wyd. „Veritas”
Korowicki A. Proces cywilny litewski. 1826.
Korsak, Julian. Poezye Juliana Korsaka. Poznań 1833, Nowa Drukarnia Pompejusza
Korte, A. Praktyczne gorzelnictwo… Warszawa 1872. Gebethner i Wolff.
Korwin Wawrzyniec Nowotarski. Cosmographia. Bazylea 1496
Korytkowski, Jan. Arcybiskupi gnieźnieńscy...od r. 1000 aż do r. 1821... T. 1-5. 1888-1892.
Korzeliński, Seweryn. Opis podróży do Australii i... od 1852 do 1856... T. 1-2. 1858.
Korzon, Tadeusz. Dzieje wojen i wojskowości. T. 1–3. 1912. Kraków
Korzon, Tadeusz. Dzieje wojen i wojskowości. T. 1–3. Lwów 1923.
Korzon, Tadeusz. Dola i niedola Jana Sobieskiego 1629-1674. T. 1-3. 1898. AU.
Korzon, Tadeusz. Kościuszko. Życiorys z dokumentów wysnuty.. 1894. Kraków.
Korzon, Tadeusz. Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta, t. I-VI. 1897 .
Korzonek, Jan, Rosenblüth, Ignacy. Kodeks zobowiązań. T. 1-2. Kraków 1934-35. Księg. Powszechna.
Kosicki, Ludwik. Odbicia drzeworytów.
Kosiński, Adam Amilkar. Powiastki i opowiadania żołnierskie... 1799 do 1812 r. T.1-3. Lipsk 1845.
Kosiński, J. Zasady nauki artylleryi. Z rossyiskiego na polski... Cz.1-2. 1820.
Kosmorama Europy zawierająca historyą Turcyi. R. 8 Magazynu Powszechnego. 1842.
Kossak, J.; Tondos, S. Klejnoty miasta Krakowa. 1886-1887. Kraków.
Kossak, Juliusz. Album obrazów historycznych. Wiedeń. Franciszek Bondy
Kostrzewski, Franciszek. Album karykatur. Warszawa. Zakład Bolesława Sławoszewskiego
Kostrzewski, Franciszek. Szkice i obrazki. Seria 1. 1858. Ungra
Kotłubaj, Edward. Galeria Nieświeżska portretów radziwiłłowskich. 1857 Wilno
Kowalski, Stanisław. Początkowe praktyczne budownictwo. 1849. Nakładem Kajetana Jabłońskiego
Kozaczyzna w Turcyi. Dzieło w trzech częściach przez X. K O. 1857. Paryż.
Kozłowski, K. Wojsko polskie z roku 1830/31 przedstawione w 16 obrazach. ... Wyd. 2. Poznań 1908
Kozłowski, Karol. Album Wojska Polskiego z 1831 roku... 1887.
Koźmian, Andrzej Edward. Pamiętniki z dziewiętnastego Wieku. Wspomnienia. T. 1-2. 1867. Nakładem Mieczysława Leitgebra
Koźmian, Kajetan - Pamiętniki ... obejmujące wspomnienia od roku 1780 do 1815. T.1-2. Kraków 1858-1865, J. K. Żupański
Kożuchowski, Stanisław. Constytucye, statuta y przywileie... 1550 az do roku 1726... 1732
Krakowska Księga Adresowa na rok 1906 pod red. Józefa Knapika. 1905. A. Koziański
Krasicki, Ignacy. Dzieła Krasickiego : dziesięć tomów w jednym. Paryż, Genewa 1830, u Barbezata
Krasicki, Ignacy. Dzieła. [Pierwsze zupełne wydanie]. T. 1-18. Warszawa 1829-1833.
Krasicki, Ignacy. Monachomachia czyli wojna mnichów. Ilustrowała Zofja Stryjeńska. Kraków [1921]. Spółka Wyd. „Fala”.
Krasicki, Ignacy. Woyna chocimska. 1780. M. Gröll
Krasicki, Ignacy. Zbiór potrzebnieyszych wiadomości, porządkiem alfabetu ułożonych. T.1-2. Warszawa, Lwów 1781. Nakł. i drukiem Michała Grölla
Kraszewski J.I., Druskieniki : szkic literacko-lekarski. Wilno 1848, druk. Józefa Zawadzkiego
Kraszewski J.I., Kartki z podróży 1858-1864. T.1-2. Warszawa 1866-1874.
Kraszewski, J. I. Litwa. Starożytne dzieje, ustaw… T. 1-2. 1847-1850. Druk S. Strąbskiego
Kraszewski, J. I. Wilno od początków jego do roku 1750. T. 1-4. 1840-1842. Wilno. Józef Zawadzki
Kraszewski, J.I. Kunigas. Powieść z podań litewskich. Z piętnastu drzeworytami M. E. Andriollego. Warszawa 1882.
Kraszewski, J.I. Wizerunki książąt i królów polskich. Z 39 rycinami Ks Pillati’ego oraz inicyałami Cz. Jankowskiego. Warszawa 1888
Kraszewski, Józef Ignacy. Grzechy hetmańskie : obrazy z końca XVIII wieku. Z 17 illustr. J. Kossaka. Warszawa 1879
Kraszewski, Józef Ignacy. Polska w czasie trzech rozbiorów 1772–1799. Studia do historyi ducha i obyczaju. T. 1–3.
Kraszewski, Józef Ignacy. Polska w czasie trzech rozbiorów 1772–1799. Studia do historyi ducha i obyczaju. Tom 1–3.
Kraszewski, Józef Ignacy. Stara Baśń. Powieść z IX wieku. Tom I-III. Kraków 1876.
Kraszewski, Józef Ignacy. Stara baśń. Powieść z IX wieku. Z 24 rysunkami E. M. Andriollego, z portretem autora. Wydanie nowe. Warszawa-Kraków 1899
Kraszewski, Józef Ignacy. Stara baśń. Warszawa 1879.
Kraszewski, Józef Ignacy. Witolorauda. Wilno 1846.
Kraushar, Aleksander. Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk 1800-1832. Ks. I-IV. 1900-1906.
Kraushar, Alexander. Historya Żydów w Polsce. T.1-2. Warszawa 1865. Druk. Gazety Polskiej
Kremer, Józef. Podróż do Włoch. T. 1–5. 1864. Wilno.
Kromer, M. Marcina Kromera Biskupa Warmieńskiego o sprawach... Koronnych Polskich. 1611 Kraków. W Drukarni Mikołaia Loba
Kromer, Marcin. De origine et rebus gestis Polonorum Libri XXX. Basileae (Bazylea) 1568.
Kromer, Marcin. Kronika ... Biskupa Warmińskiego na polski język przełozona przez...Warszawa 1767
Kromer, Marcin. Kronika... biskupa Warmińskiego… Ed. 2. T. 3. 1767. Warszawa
Kromer, Marcin. Mitnächtischer Völckeren Historien in welcher viler Nationen, als nammlich der Polen, deren Slauen, Pomeren, Reüssen. Moscoviten, Preüssen... Cz. 1-2. Basel 1562. Bazylea
Kromer, Marcin. Polonia. Kolonia 1577
Kromer, Marcin. Sermones tres synodici. Kolonia 1566
Kronika Drohojowskich. Część 1–2. 1904. Kraków.
Kronika polska Marcina Bielskiego. ...przez Joachima Bielskiego syna... 1597 Kraków
Królowie Polscy w obrazach i pieśniach. 1893. Nakł. Sylwestra Strzelczyka
Krótki zbiór opisania ustaw seymu i mów najważnieyszych Xięstwa Warszawskiego... 1810. Szczepański
Krupiński, Andrzej. Wiadomosc o Rosciekach w powszechnosci... 1782. Druk.OO. Bazylianow
Krzyżanowski, Jan Kanty. Wykład fizyki. Warszawa 1825.
Książka kucharska dla użytku w domach miejskich i pańskich. 1835. Nakładem Franciszka Pillera
Książka kucharska powszechna do użytku w każdem gospodarstwie... 1827. F. Piller
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930
Księga adresowa Rzeczypospolitej Polskiej 1925-1926
Księga chwały piechoty. Redaktor Eugeniusz Quirini. 1937-1939. M. Arct
Księga świata. Wiadomości z dziedziny nauk przyrodzonych… Cz. 1-2. Warszawa 1857. S. H. Merzbach
Księga ustaw cywilnych wszystkim niemiecko-dziedzicznym kraiom... Cz. 1-3. Wiedeń 1811.
Księgi Metamorphoseon to iest Przemian, od Publiusa Owidyusza Nasona... 1638.
Księgi Pielgrzymstwa Nowy Job. 1834. Paryż A. Pinard.
Księgi Psalmów Dawidowych łacinskim y polskim językiem. 1714. Druk. Franciszka Cezarego
Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa. ...Marjana Romeyki. 1933. Lucjan Złotnicki
Kucharski, Andrzej. Najdawniejsze pomniki prawodawstwa słowiańskiego. Warszawa 1838.
Kulesza, Jan Alojzy. Wiara Prawosławna Pismem Swiętym, Soborami, Oycami... 1704.
Kumelski, N. A.; Górski, St. B. Zoologia albo historya naturalna źwierząt... T. 1-2. 1836
Kurcyusza. Przepisy dyetetyczne czyli reguły zachowania się w czerstwym zdrowiu... T. 1-2. 1785-1786.
Kurowski, J. N. Najnowsze spostrzezenia nad chorobami, a mianowicie zaraźliwemi... 1832
Kurowski, J. N. Weterynarya popularna: nauka poznawania i leczenia chorób... 1841. Glücksberg
Kurowski, Jan Nepomucen. Weterynarya popularna. Warszawa 1841, A. E. Glücksberg.
Kwiatkiewicz, Jan. Supplika wniesiona za Bogiem do grzesznika: abo wywody niezbite... Wilno 1742
Kwiatkowski K. Dzieje narodu polskiego. 1823.
Kwiatkowski, Franciszek. Inwentarz do Kodexu Karzącego Królestwa Polskiego...
Kwiaty y poezye. Wyd. 2 pomnożone utworami Maryi Konopnickiej i Adama Pługa. Warszawa 1883, Maksymilian Fajans
La Cronique martiniane de tous… Imprimee a Paris.
Lach Szyrma, Krystyn. Anglia i Szkocya: przypomnienia z podróży r. 1820-1824... T. 1-3. 1827-1829
Lafenestre, Georges; Verne, Henri. Luwr. T. 1-2. Muzeum i Arcydzieła malarstwa. Arct
Lalande, Joseph Jérôme de. Sposób wyprawiania szafianów czyli sztuka szafi annika. Warszawa 1770.
Lallemand. Wykład teoretyczny i praktyczny działań wojennych drugiego rzędu. T. 1. Warszawa 1830. Drukarnia Wojskowa
Lam, Stanisław. Książka wytworna. Rzecz o estetyce druku. 1922. Wł. Łazarski
Lec, Stanisław Jerzy. Barwy : poezje. Lwów 1933, Księgarnia Nowości.
Lelewel, Joachim. Album rytownika polskiego. 1854. Poznań. Żupańskiego
Lenartowicz, Teofil. Nowa lirenka. Rytmy. Cz. 1-2. 1859. W Drukarni Karola Kowalewskiego
Lenartowicz, Teofil. Zachwycenie i Błogosławiona. Z ilustracyami Antoniego Zaleskiego. 1861.
Lengnich, Gottfried. Geschichte der Preussischen Lande, Königlich Polnischen Antheils. T.1-2. Dantzig 1724-1726.
Lengnich, Gottfried. Historia Polona a Lecho in annum MDCC XXXXVII. Gedani 1750.
Lengnich, Gottfried. Prawo pospolite Królestwa Polskiego. Kraków 1836.
Lepecki, Mieczysław Bogdan. Józef Piłsudski na Syberji. 1936 Gł. Księg. Wojsk.
Leroy, Ludwik. Medycyna wyleczaiąca... przełożona przez W. K. Antonowicza. 1830. Glücksberg
Lerue, A. Album lubelskie, rysował z natury ... [Poszyt 1-5]. Warszawa 1857. Litografia A. Pecq et Comp.
Lesser A. Życiorysy panujących w Polsce... 1861.
Leszczyc, Zbigniew. Herby szlachty polskiej. T. 1-2. 1908. Fiedler, Wende, Altenberg.
Leszczyński, Stanisław. Głos wolny wolność ubespieczaiący. 1733.
Leszczyński, Stanisław. La voix libre du Citoyen, ou observations sur le gouvernement de Pologne. 1749
Leśmian, Bolesław. Sad rozstajny.
Leśniewski, P.E. Historya naturalna... Warszawa 1859, S. H. Merzbach
Leśniewski, Paweł Eustachy. Obraz świata pod względem geografii... T. 1-2. 1852-1853
Leśniewski, Paweł Eustachy. Rybactwo krajowe czyli historyja naturalna ryb... 1837. Zawadzki i Węcki
Leśniewski, Paweł Eustachy. Wychowaniec dziewiętnastego wieku... 1843. Merzbach
Lewandowski, Stanisław. Henryk Siemiradzki. 1904. Nakł. Gebethnera i Wolffa
Lewicki, Kazimierz. Pszczelnictwo. Zbiór wiadomości...Warszawa 1896. A. Pajewski.
Lewocka, Katarzyna. Powiastki dla dzieci z prawdziwych wydarzeń. 1837. Józef Węcki
Liberiusz, Jacek. Gospodyni Nieba y Ziemie Naswietsza Panna Marya Dwudziestą Kazań Na Hymn Kościelny O Gloriosa Domina &c.
Lichocki, Filip. Dyaryusz przyiazdu Nayiaśnieyszego Stanisława Augusta... Kraków 1787.
Liguori, Alfons. Nawiedzenie Nayswiętszego Sakramentu i Nayświętszey Maryi Panny... 1792
Linde, Samuel Bogumił. O statucie litewskim, ruskim... 1816. Zawadzki i Węcki
Linde, Samuel Bogumił. Słownik j. polskiego. T.1-6. Warszawa 1807–1814.
Linde, Samuel Bogumił. Słownik j. polskiego. T.1-6. Wyd. 2, poprawne i pomnożone. T. 1-6. Lwów 1854-1860
LINJA. Czasopismo awangardy literackiej. Kraków. Red. J. Kurek. Druk. „Głosu Narodu”.
Listy Jana III króla polskiego, pisane do królowej Maryi Kazimiry... w roku 1683. 1823. E. Raczyński
Longchamps de Berier. Zobowiązania. Lwów 1938. Księgarnia Wydaw. Gubrynowicz i syn
Lubańska, Z. Pastorałka złożona z 7 kolęd. Rys. Z. Lubańska. Kraków 1917. Wyd. Warsztatów Krak.
Lubieniecki S. Historia reformationis Polonicae. Amsterdam 1685.
Lutze, Artur. Nauka homeopatyi… Lwów 1863.
Lyricorum libri IV. Epodon lib. unus alterq. Epigrammatum. Antverpiae 1632.
Łabęcki, Antoni. Przypisy i inwentarz do kodexu postępowania sądowego... Warszawa 1811.
Łabęcki, Hieronim. Górnictwo w Polsce. Opis kopalnictwa i hutnictwa... T. 1-2. 1841
Ładowski, Maciej. Inwentarz Konstytucyy Koronnych y W.X.Litewskiego... 1733. Ex Officina Weidmanniana
Ładowski, Remigiusz. Krotkie zebranie trzech praw początkowych... 1780. Szlichtyn
Łaski, Jan. Commune Incliti Poloniae regni privilegium constitutionum et indultuum. Cracoviae 1506
Łętowski, Ludwik. Katedra krakowska na Wawelu. 1859
Łobodowski, Józef. Z dymem pożarów. 1941, u Tyszkiewiczów.
Łoski, Józef. Ryciny polskich i obcych rytowników XVI, XVII i XVIII wieku. 1878-80. Warszawa.
Łowiec Polski 1905.
Łowiec Polski 1914.
Łoziński, Władysław. Życie polskie w dawnych wiekach. Warszawa 1934, Wyd. J. Przeworskiego.
Łubieński, Władysław. Świat we wszystkich swoich częściach większych y mnieyszych... 1740 Wrocław
Łuniński, Ernest. Napoleon. Legiony i Księstwo Warszawskie. Warszawa. Nakł. S. Orgelbranda Synów
Maciejowski, Wacław Aleksander. Pierwotne dzieje Polski i Litwy… Warszawa 1846
Maichrowicz, Szymon. Trwalosc szczęsliwa Krolestw. Cz. 1-4. Lwów 1772
Maior, Jan. Wielkie zwierciadło przykładow więcey... 1633, W Drukarniey Antoniego Wosinskiego
Majakowskij, Włodzimierz. Obłok w spodniach
Majakowskij, Włodzimierz. Wybór poezyj w przekładach Broniewskiego, Jasieńskiego... 1927
Majewski, Walenty Skorochod. Kodex handlowy... 1808. Drukarnia Zawadzkich
Major. Wielkie zwierciadło przykładow więcey niźli z oźmidźiesiąt Pisarzow pobożnością, nauką, y starowiecznością przezacnych. Kraków 1633, W Drukarniey Antoniego Wosinskiego
Malczewski, Antoni. Marya. Powieść ukraińska. Warszawa
Małkowski, Konstanty. Przepisy postępowania sądowego w sprawach karnych. 1865. Gazeta Polska
Manteuffel, Gustaw. Inflanty Polskie poprzedzone ogólnym rzutem oka... 1879. Księg. J.K. Żupańskiego
Mańkowski, Tadeusz. Galerja Stanisława Augusta. 1932. Ossolińskich
Marcadé, Wiktor Napoleon. O przedawnieniu podług kodexu cywilnego... Warszawa 1857.
Marcin z Urzędowa. Herbarz Polski to iest o przyrodzeniu ziół... Księgi Dwoie... 1595. Kraków
Marconi, Henryk. O porządkach architektonicznych. Warszawa 1837.
Matejko, Jan. Album królów polskich. 1910.
Matejko, Jan. Ubiory w Polsce 1200-1795. 1860. Kraków.
Matejko, Jan. Ubiory w Polsce 1200-1795. Kraków 1875. Nakładem Jana Matejki.
Matlakowski, Władysław. Zdobienia i sprzęt ludu polskiego na Podhalu. Zarys życia ludowego. Warszawa 1901. Księg. E. Wendego i S-ki
Mączyński, Józef. Kraków dawny i teraźniejszy z przeglądem jego okolic. 1854. J. Czech
Mączyński, Józef. Pamiątka z Krakowa. Opis tego miasta i jego okolic. Cz. 1-3. 1845
Melitele. Warszawa 1829. W Drukarni A. Gałęzowskiego
Melitele. Warszawa 1830. W Drukarni A. Gałęzowskiego
Merkury. Dziennik polityczny, handlowy i literacki.. Nr 1-258. Warszawa 17 XII 1830 – 7 IX 1831
Meyera uniwersum czyli opisanie najgodniejszych widzenia i uwagi... T. 1-2. 1834-1835. Glücksberg
Mędrzecki, J. O prawie rzeczowem polskiem opartem na jawności xiąg... 1828. Gałęzowski i Komp.
Mickiewicz Adam. Pan Tadeusz. 12 kartonami i 12 rysunkami Kazimierza Alchimowicza. Warszawa 1898,
Mickiewicz Adam. Pan Tadeusz. Z illustracyami Andriollego. Lwów 1882.
Mickiewicz, Adam. Ballady i romanse. Lwów 1891. Nakład Księgarni H. Altenberga
Mickiewicz, Adam. Dziady. Część I, II i IV. Z illustracyami Cz. B. Jankowskiego. Lwów, Księg. H. Altenberga
Mickiewicz, Adam. Grażyna. Konrad Wallenrod. Dwa poematy. Z 12-ma illustracyami kompozycyi Juliusza Kossaka. Lwów 1890. Nakładem H. Altenberga
Mickiewicz, Adam. Konrad Wallenrod i Grażyna Adama Mickiewicza... 1851 Paryż. Jan Tysiewicz
Mickiewicz, Adam. Konrad Wallenrod. 1828. Kraków. W Drukarni Braci Gieszkowskich
Mickiewicz, Adam. Konrad Wallenrod. 1828. Petersburg. Drukiem Karola Kraya
Mickiewicz, Adam. Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego. 1833. Awenion. Guichard Aine
Mickiewicz, Adam. Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego. 1833. Paryż. Bossange
Mickiewicz, Adam. Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego. Paryż 1832, w drukarni A. Pinard.
Mickiewicz, Adam. Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie... T. 1-2. 1859. Toruń. Ernest Lambeck
Mickiewicz, Adam. Pan Tadeusz czyli... T. 1-2. 1834. Wydanie Aleksandra Jełowickiego z popiersiem autora. Paryż 1834. W typografji A. Pinard.
Mickiewicz, Adam. Pani Twardowska. Z ilustracyami A. Zaleskiego. Poznań 1863.
Mickiewicz, Adam. Poezje. T. 1-8. 1838. Paryż. A. Jełowiecki i Sp.
Mickiewicz, Adam. Poezye Adama Mickiewicza. T. 1-2. 1829 Petersburg.
Mickiewicz, Adam. Poezye. T. 1-4. 1828-1832. Paryż. J. Barbezat i autor
Mickiewicz, Adam. Poezye. Tom 1-2. 1822-1823. Wilno. J. Zawadzki
Mickiewicz, Adam. Reduta Ordona. Opowiadanie adjutanta generałowi J.N. Umińskiemu poświęca Adam Mickiewicz. W Dreźnie, 1832
Mickiewicz, Adam. Sonety krymskie. 1930. Florencja. Oficyna Tyszkiewiczów
Mickiewicz, Adam. Sonety. 1826. Moskwa. Nakładem autora
Miczinski, Sebastyan. Zwierciadło Korony Polskiey. Vrazy ciężkie, y vtrapienia wielkie... 1648
Miechowita Maciej. Chronica Polonorum. Kraków 1521. Cracoviae.
Miechowita, Maciej. Chronica Polonorum. 1519.
Mieczyński, Adam. Pszczolnictwo polskie czyli zbiór pism najpraktyczniejszych... 1859. J. Jaworski
Milewski, Ignacy Kapica. Herbarz. 1870.
Millot, Klaudyusz Franc. Xawery. Historya rzymska. 1815.
Miłosz, Czesław. Apokalipsa. Paryż. 1986
Miłosz, Czesław. Księga Hioba. Paryż. 1981
Missale romanum. Wratislaviae 1738, sumptibus Ecclesiae Cathedralis.
Mitzler, Wawrzyniec Kolof. Historiarum Poloniae et magni Ducatus Lithuaniae scriptorum...Warszawa: sumptibus typographiae Mizlerianae. 1761.
Młodożeniec Stanisław. Futuro-gamy i Futuro-pejzaże. 1934.
Młodożeniec Stanisław. Kreski i futureski. 1921.
Młodożeniec Stanisław. Kwadraty. Zamość 1925
MŁODZIEŻ. Czasopismo uczniów i uczennic Państwowego Gimnazjum… w Drohobyczu. Drohobycz. Red. M. Mściwujewski. R. 2, nr 3 (10): V-IX 1934
Modrzewski, Andrzej Frycz. Commentariorum de Republica emendanda... Kraków 1551.
Modrzewski, Andrzej Frycz. O poprawie Rzeczypospolitey księgi czwore. Ed. 2. 1770. Wilno
Mommsen, Teodor. Historya rzymska. T. 1-4. Warszawa 1867.
Monografje Artystyczne pod redakcją Mieczysława Tretera. T. 1-20. Warszawa 1926-1928. Gebethner i Wolff.
Montesquieu, Charles Louis de Secondat. Duch czyli treść praw... T. 1-2. Lipsk, Drezno 1777
Mowy xiędza Hugona Kołłątaja. Warszawa. M. Groll
Muzeum Sztuki Europejskiej. Zbiór celniejszych obrazów galeryj europejskich w kopjach na stali, życiorysy i portrety malarzy . Tom 1–4. Warszawa 1871–1874. Nakł. Michała Glücksberga.
Naokoło Świata. Warszawa. Red. W. Gebethner, Nr 113: IX 1933
Naokoło Świata. Warszawa. Red. W. Gebethner, Nr 114: IX 1933
Narbutt, Justyn. Dzieje wewnętrzne narodu litewskiego z czasów Jana Sobieskiego i Augusta II, królów panujących w Polsce. T. 1-2. Wilno 1843
Naruszewicz, Adam Stanisław. Historya Jana Karola Chodkiewicza, wojewody wilenskiego, hetmana wielkiego W. X. Lit. T. 1-2. Warszawa 1805. T. Mostowski
Naruszewicz, Adam Stanisław. Historya narodu polskiego od początku Chrześciaństwa. T.2-gi i kolejne. Warszawa 178-1785
Naruszewicz, Adam. Historya Narodu Polskiego. T. 1–10. Wydanie nowe Jana Nep. Bobrowicza. Lipsk 1836–37. U Breitkopfa & Haertel’a.
Nasza Forma. Wydawnictwo Cechu św. Łukasza.. Zeszyt 1. Wilno 1930.
Neugebauer, Salomon. Historia rerum polonicarum concinnata et ad Sigismundum tertium Poloniae. Hanoviae 1618
Nie-Boska komedyia. 1835. Paryż. Pinard
Niektóre rysy życia Tadeusza Kościuszki, napisane przez Teodora Glinkę. Tłum. z ros. Wilno 1821
Niemcewicz, Julian Ursyn.  Dzieje panowania Zygmunta III. Z wizerunkami. T. 1-3. Warszawa 1819. Drukiem Zawadzkiego i Węckiego
Niemcewicz, Julian Ursyn.  Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszczę. T. 1-5. 1838-1840. Lipsk.
Niemcewicz, Julian Ursyn. Śpiewy historyczne z muzyką i rycinami. Edycya trzecia. Lwów 1849.
Niemcewicz, Julian Ursyn. Dzieje panowania Zygmunta III, króla polskiego...T. 1-3. Wyd. Kazimierza Józefa Turowskiego. 1860. Kraków.
Niemcewicz, Julian Ursyn. Jan z Tęczyna. Powieść historyczna przez… T. 1-3. Warszawa 1825. Nakładem i drukiem N. Glücksberga
Niemcewicz, Julian Ursyn. Śpiewy historyczne z muzyką i rycinami. Edycya trzecia. Warszawa 1819
Niemcewicz, Julian Ursyn. Treny wygnańca przez... W Londynie, dnia 5 marca 1832 roku napisane Lipsk 1833
Niesiecki, Kacper. Korona polska przy złotey wolności starożytnemi... T. 1-4. 1728-1743. Lwów.
Niesiecki, Kasper. Herbarz polski, powiększony dodatkami... T. 1-10. 1839-1846. Lipsk.
Nieszkoć, Wincenty. O systemie wojny partyzanckiej wzniesionym wśród emigarcji. Paryż 1835, u A. Jełowickiego i Spółki.
Nixdorff, Jan. De Tribunalitio Regni Poloniae Judicio. Dantisci 1685
Noc letnia. Wilno 1850, w Drukarni S. Blumowicza
Norwid, C.K.. O wolności słowa.
Norwid, Cypryan Kamil. Garstka piasku.
Norwid, Cypryan Kamil. Pieśni społecznej cztery stron napisał... Poznań 1849, Walenty Stefański
Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez X. Jakuba Wuyka. Chełmno 1772.
O myciu i strzyży owiec oraz gatunkowaniu i pakowaniu wełny na handel. Warszawa 1829.
O ustanowieniu i upadku konstytucyi polskiey 3go Maia. Cz.1-2. 1793. We Lwowie
Obraz historyczno-statystyczny Wiednia. Warszawa 1821
Obrona Warszawy. Lud polski w obronie stolicy. (Wrzesień, 1939 roku). New York 1942. Nakł. Polish Labor Group
Oczapowski, Michał. Rzut oka na teraźniejszy stan gospodarstwa w klimacie północnym. t. 1-2, Wilno 1828-1830.
Oczapowski, Michał. Uprawa buraków cukrowych podług najnowszych doświadczeń dla pożytku praktycznych gospodarzy. Warszawa 1837.
Oczapowski, Michał. Zasady rolnictwa rozumowanego Albrechta Thaera. Wilno 1819
Oczapowski, Michał. Gospodarstwo wiejskie. T.1-12. Warszawa 1835-57. Nakładem S. Merzbacha
Oczapowski, Michał. O nauce gospodarstwa wiejskiego… Warszawa 1834.
Oczapowski, Michał. Sposób klasyfikowania gruntów. 1825.
Oczapowski, Michał. Zasady agronomii czyli nauki o gruntach. Wilno 1819.
Oczapowski, Michał. Zasady chemii rolnej. 1818.
Oekonomiki Arystotelesowey to iest rządu domowego z dokładem księgi dwoie. Kraków 1618. W drukarni Macieia Jędrzeiowczyka.
Okęcki Władysław. Prawo familijne u Rzymian. Prawo małżeńskie. 1866. Gebethner Wolff
Okolski, Antoni. Wykład prawa administracyjnego... T. 1-3. Warszawa 1880, 1882, 1884.
Okolski, Szymon. Orbis Polonus. T. 1–3. Cracoviae 1641–1645. Kraków
Opaliński, Krzysztof. Satyry albo przestrogi do naprawy rządu… 1652
Opczapowski, Michał. O roli jej uprawie i pielęgnowaniu roślin gospodarskich. Wilno 1825.
Opis chorob... zaraźliwych ludzkich...bydło... ukąszeniu wscieklych bestyi... przez Kurcyusza. 1783
Opowiadanie o ubiorach, zwyczajach i obyczajach ludu polskiego. Kraków 1863.
Orda, Napoleon. Album widoków Polski... Seria I-VIII. 1873-1883. Warszawa. M. Fajans
Ordynacya kryminalna pruska. Tłumaczenia Jgnacego Stawiarskiego. Warszawa 1828.
Orzelski, Świętosław z Borzejowic. Bezkrólewia ksiąg ośmioro ... T. 1-3. Petersburg i Mohilew 1856
Orzeszkowa, Eliza. Bene nati. Powieść wiejska. Kraków-Petersburg 1891. G. Gebethner
Orzeszkowa, Eliza. Meir Ezofowicz. Powieść z życia Żydów. Z 26 illustracyami M. Andriollego. Warszawa 1879. Nakład i druk S. Lewentala.
Osiński, Józef Herman. Nauka o gatunkach i szukaniu rudy żelazney... 1782. Warszawa.
Osiński, Józef Herman. Opisanie polskich żelaza fabryk… Warszawa 1782. W Drukarni J.K.Mci i Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum
Ossoliński, Józef Maksymilian. Wiadomości historyczno-krytyczne do dziejów Literatury Polskiey… Tom I-IV (w 5 wol.). Kraków 1819-1822. W Drukarni Gröblowskiey Józefa Mateckiego (t. 1-3, cz. 1-2). Lwów 1852. W Drukarni Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (t. 4),
Ostatnia przestroga dla Polski. Warszawa 1790, Michał Gröll.
Ostrowski, Teodor. Inwentarz nowy praw, traktatow, y konstytucyi... 1782. Scholarum Piarum
Ostrowski, Teodor. Prawo cywilne albo szczególne narodu polskiego. T. 1-2. 1784. Scholarum Piarum
Ostrowski, Teodor. Prawo cywilne narodu polskiego z statutów... T. 1-2. 1787. Scholarum Piarum
Oswiecim, Camp of Death. (Underground Report). Foreword by Florence J. Harriman. Cover by Teresa Zarnower. New York, V 1944. „Poland Fights”, Polish Labor Group
Pamiętniki Generała Prądzyńskiego. T. I-IV + geneza. Krakow. 1909.
Pamiętniki Kajetana Koźmiana... od roku 1780 do roku 1815. T. 1-3. 1858-1865. J. K. Żupański
Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy, wojewody mińskiego...Warszawa 1862.
Pamiętniki Marcina Matuszewicza kasztelana brzeskiego-litewskiego 1714-1765. T. 1-4 w 2 wol. 1876
Paprocki, Bartosz. Gniazdo cnoty, Zkąd Herby Rycerstwa sławnego Królestwa Polskiego... 1578. Kraków.
Paprocki, Bartosz. Herby rycerztwa polskiego. Na pięcioro Xiąg rozdzielone. 1584. W Krakowie.
Paprocki, Bartosz. Ogrod Krolewsky w ktorem o początku Cesarzow Rzymskich... 1599.
Pastorałka złożona z 7 kolęd. Rys. Z. Lubańska. Kraków 1917.
Pauli,I Żegota. Starożytności galicyjskie. Zebrał i wydał (...). Lwów 1840. Nakł. Autora.
Pawiński, Adolf. 1572-1795. Rządy sejmikowe... 1888. J. Berger
Pawiński, Adolf. O pojednaniu w zabójstwie według dawnego prawa polskiego. 1884. Warszawa
Pawiński, Adolf. Sejmiki ziemskie. Początek ich i rozwój... 1895.
Pawliszczew, Mikołaj. Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego... Cz. 1-2. 1853. Warszawa.
Peiper, Tadeusz. A. Rysunkami ozdobił [Mojżesz] Kisling. Kraków 1924
Peiper, Tadeusz. Skoro go niema. Utwór teatralny w trzech aktach. Warszawa 1933. Tow. Wyd. „Rój”.
Perspectiva na obiaśnienie niewinności tegoż lego Mości P Lubomirskiego… Ed. 1. 1666
Perzyna, Ludwik. Lekarz dla włoscian, czyli rada dla pospolstwa...Kaliszu 1793. W Drukarni J. O. Xcia Jmci Prymasa, Arcy-Biskupa Gnieźnieńskiego
Perzyna, Ludwik. Nauki cyrulickiey krotko zebraney to iest...Częsc 1-3. W Kaliszu 1792-1793. Nakładem Autora.
Perzyna, Ludwik. Porządek zycia. w czerstwosci zdrowia w długie prowadzący lata. Przez… W Łowiczu.
Petri Crügeri mathematici Dantiscani Doctrina astronomiae sphaericae… Dantisci. 1635.
Piast czyli pamiętnik technologiczny. T. 1-20. 1829, W Drukarni przy ulicy Mazowieckiey
Piekosiński, Franciszek. Heraldyka polska wieków średnich. Kraków 1899.
Piekosiński, Franciszek. Prawa, przywileje i statuta miasta Krakowa. T. 1-2. 1885-1909. AU.
Piekosiński, Franciszek. Rycerstwo polskie wieków średnich. 1901
Pielgrzym Polski. Cz.1-2, półarkusz 1-32: IV-XII 1833. Paryż. Druk. A. Pinard
Piwarski, Jan Feliks. Album cynkograficzno-rysunkowe warszawskie... 1841. Warszawa.
Piwarski, Jan Felix. Kram malowniczy warszawski... Z. 1-4. 1855-1859. Warszawa
Plejada polska. Wydana staraniem Bolesława Maurycego Wolffa. Wydanie ozdobione drzeworytami. Petersburg 1857.
Poczet królów polskich. Zbiór portretów historycznych. Rysunki Jana Matejki. 1893. Perles
Podręczna księga wiejskiego gospodarstwa. T. 1-2. Warszawa 1848, S. Orgelbrand.
Pol, Wincenty. Mohort. Rapsod rycerski z podania. Z 24 illustr. Juliusza Kossaka. Lwów [1883]. Nakł. Księg. F. H. Richtera
Pol, Wincenty. Pieśni Janusza. T. 1. Paryż 1833, Aleksander Jełowicki
Pol, Wincenty. Pieśń o ziemi naszej. Z ilustracyami Juliusza Kossaka. Kraków 1888. J. K. Żupański & K. J. Heumann
Polska w krajobrazie i zabytkach. T. 1-2. 1930. Warszawa. Wyd. Tadeusza Złotnickiego
Polska, jej dzieje i kultura od czasów najdawniejszych do chwili obecnej. T. 1-3. Warszawa.
Polski przemysł i handel. Rynek polski. Księga adresowa i informacyjna...Warszawa-Lwów 1930. Izba Przem.-Handlowa.
Pomocnik dla oficerów piechoty. Przez K.-L.B. Turyn 1863,
Potocki , Józef. Notatki myśliwskie z Afryki. Indye. Ilustrował Piotr Stachiewicz. Warszawa 1896. Gebethner i Wolff,
Potocki , Józef. Notatki myśliwskie z Afryki. Somali. Ilustrował Piotr Stachiewicz. Warszawa 1897. Gebethner i Wolff,
Powstanie listopadowe 1830/31-1930/31. W setną rocznicę powstania listopadowego 1830/31-1930/31. Lwów 1931. Komitet Redakcyjny z inicjatywy J. Lachowskiego.
Prawda y sprawiedliwosc istotna o dziesięcinach y ich własney jurisdikcyi przez Ziemianina Polskiego... 1765.
Prek, Ksawery. Wizerunki znakomitych ludzi w Polszcze... Z. 1-3. Kraków 1829-1833. Drukiem Józefa Czecha
Prowincyonalny zbiór praw Królestwa Galicyi i Lodomeryi za rok 1828. Druk. P. Pillera
Prus, Bolesław. Emancypantki. 1894.
Prus, Bolesław. Faraon. 1897
Prus, Bolesław. Faraon. Z 10 ilustracjami J[ana] Holewińskiego. Warszawa [i in.]. Nakład Gebethnera i Wolffa
Prus, Bolesław. Lalka. 1890.
Pruszcz, Piotr Hyacinth. Forteca monarchów y całego Królestwa Polskiego duchowna... 1737. Kraków.
Pryłucki, N. Dos Gewet. Warszawa. 1923. Kultur-Lige.
Przegląd Dziejów Polskich. Poitiers. W Litografii A. Pichot. 1837
Przemysł i Handel: Tygodnik: 1918-1928. [Księga jubileuszowa]. Warszawa, 11 listopada 1928, Red. tygodnika „Przemysł i Handel”.
Przemysł i Handel: Tygodnik: 1918-1928. Warszawa. 1928. Red. tygodnika Przemysł i Handel
Przepis musztry dla piechoty. 1845, w Drukarni Bourgogne et Martinet.
Przepis musztry i manewrów dla jazdy. Druk. F. A. Brockhausa w Lipsku
Przepis musztry i manewrów dla piechoty. Druk. F. A. Brockhausa w Lipsku
Przewodnik grzesznikow, przez Wielebnego X. Ludwika de Granade Zakonu Dominika...Lublin 1687.
Przezdziecki A., Rastawiecki E. Wzory sztuki średniowiecznej. T.1-3. Warszawa – Paryż 1857–1860.
Przezdziecki, A., Jagiellonki polskie w XVI. Wieku. T. 1-5. Kraków 1868-1878
Przipcovii Samuelis: Equitis Poloni et Consiliarii Electoris Brandenburgici. Eleutheropoli 1692
Przybyszewski, Stanisław, Żuk-Skarszewski, Tadeusz. Stanisław Wyspiański. Dzieła malarskie. Tekst napisali ... Bydgoszcz 1925
Przyjaciel Ludu. R. 1-16. 1834-1849. Leszno. Nakładem i drukiem Ernesta Güntera w Lesznie
Przywileie i Konstytucye Seymowe za panowania... Stanisława Augusta Roku Pańskiego M.D.CC.LXIV...
Przywileie y Constitucie seymowe... 1676. Kraków 1676. W Drukarni Dziedziców Krzysztofa Schedla
Psalmy przyszłości przez Spirydiona Prawdzickiego. Edycya druga pomnożona. Paryż 1848, Księgarnia Polska
Psalmy przyszłości przez Spirydiona Prawdzickiego. Paryż 1845. W Drukarni Polskiej,
Psałterz Florjański łacińsko-polsko-niemiecki. 1939. Lwów. Ossolineum
Pufendorf, Samuel. De rebus a Carolo Gustavo Sueciae Rege… Norimbergae. 1696.
Puzyrewski, Alexander. Wojna polsko-ruska 1831r. Warszawa. 1899. M. Orgelbrand
Quirini, Eugeniusz, Librewski Stanisław. Ilustrowana kronika Legionów Polskich 1914-1918. Opracowali… Warszawa 1936
Raczyński Edward. Kościoły ze wspomnień wielkopolskich wydanych przez...Poznań 1857.
Raczyński, Edward. Dziennik podróży do Turcyi odbytey w roku MDCCCXIV. 1821. Wrocław.
Radzikowski, Eljasz. Rok polski w obrazach. Ilustrował i napisał … Kraków 1905. Salon Malarzy Polskich
Radzikowski, Walery Eljasz. Rok polski w obrazach. Ilustrował i napisał … Kraków 1905
Radziwiłł, M. K. Peregrinacia abo pielgrzymowanie do Ziemie Świętey… 1611. Szymon Kempini
Radziwiłł, M. K. Peregrinacia abo pielgrzymowanie do Ziemie Świętey… W Krakowie 1683. W Druk. Schedlow.
Radziwiłł, M. K. Peregrinacya abo Pielgrzymowanie do Ziemie Świętey… 1628. Kraków
Rapacki, Józef. Z dawnej i niedawnej Warszawy : album typów ulicznych : 20 autolitografji. Warszawa
Rastawiecki, Edward. Słownik malarzów polskich… T. 1-3. 1850-1857. Nakł. autora
Raymond, Irena. Święto pogody. Akwarele Gastona Raymond. Nicea 1943. Nakł. autorki. U Tyszkiewicza
Regulamin artyleryi. Paryż 1863, w Drukarni i Litografii Renou et Maulde
Regulamin artyleryi. piechoty, kawaleryi i artylleryi wraz z instrukcyą dla powstańca... Paryż 1846, w Drukarni Bourgogne i Martinet
Regulamin piechoty: obozowanie, służba forpocztowa i marsze. 1864. Drukarnia V. Goupy et Cie
Rej, Mikołaj. Apocalypsis to iest: Dziwna spráwá skrytych táiemnic Páńskich…
Rejestr ogrodów polskich. Z. 1-7. 1964-1969. Warszawa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rembowski, Aleksander. Źródła do historyi Pułku Polskiego Lekkokonnego... 1899. Warszawa.
Republikanin. Nr 1-11 (+ Dodatek do nr 9): 7 I-18 XI 1837. Londyn.
Resenblum, Benjamin. 900 najlepszych środków domowych przeciw... chorobom. 1843.
Reszczyński, Stanisław, Rychter, Bohdan. Jak załatwiać sprawy w bankach. Warszawa 1932
Reumann, Mikołaj. Gospodarstwo łowieckie z historyą...Warszawa. 1845
Reveille. Sztuka życia... 1841.
Reymont, W. S. Chłopi. T. 1-2. 20 ilustracjami barwnemi Apolonjusza Kędzierskiego… Warszawa. Gebethner i Wolff
Reymont, W. S. Legenda. 1924. Warszawa-Bydgoszcz. Instytut Wyd. Biblioteka Polska
Reymont, W. S. Z ziemi chełmskiej. Ed. 1. 1910. Warszawa. Gebethner i Wolff
Ridinger, Johann Elias. Türkischer Pferdsaufbuz... Augsburg 1752
Rocznik Wojskowy Królestwa Polskiego. 1821.
Rogalski, Gustaw. Album karykatur Marszałka J. Piłsudskiego 1914-1928. Kraków 1928.
Rogalski, Leon. Dzieje Krzyżaków oraz ich stosunki z Polska̜… T.1-2. Orgelbrand, 1846.
Rose. Mózg Józefa Piłsudskiego. 1938.
Rosignolo, Bernardyn. O cwiczeniu w chrzescianskiey doskonalosci..W Poznaniu 1612. W Drukarniey Jana Wolraba
Rossmassler, W.H. Die Provinz Pommern in Landschaftlichen Darstellungen. Berlin 1837.
Rousseau, J. J. Uwagi nad rządem polskim oraz nad odmianą… Cz. 1-2. 1789. M. Groll
Rousseau, Jan Jakób. Umowa towarzyska czyli zasady prawa... Agen. 1839. Quillot
Rozmowy Artaxessa y Ewandra. Warszawa 1694, w Drukarni Collegij Schol: Piraum.
Różewicz, Tadeusz. Niepokój. Kraków 1947. Wyd. „Przełom".
Rubinkowski, J. K. Janina zwycięskich tryumfów… Ed. 1. 1739. Poznań
Rydecki, Jakób. Sąd sumienia. T. 1-3. Poznań 1861. J. K. Żupanski
Rys historyczny zgromadzeń zakonnych obojej płci ... przez J. K. Wietz i Piotra Bohmann. T.1-3. Warszawa 1848-1849
Rys taktyki zastosowanej jazdy tudzież szyki szwadronu, pułku i brygady. Przez generała … Paryż 1837, w Drukarni Maulde i Renou
Rzesiński. J. H. S. Trzy Kodexa Francuzkie. Cywilny, Postępowania sądowego i handlowy. Kraków. 1845
Rzewuski, Henryk. Pamiątki pana Seweryna Soplicy…
Saint-Hilaire, Emil Marco de – Wspomnienia z czasów Napoleona. Książę d’Enghien. Warszawa 1844. Nakł. S. Orgelbranda.
Saint-Hilaire, Emil Marco de – Wspomnienia z czasów Napoleona. Mniemana śmierć Napoleona… Warszawa 1844. Nakł. S. Orgelbranda
Sapieha, Leon. Lasy Iturii. Kraków 1928.
Sapieha, Leon. Wulkany Kivu. Wspomnienia z podróży. Kraków. 1934.
Sądownictwo w Królestwie Polskiem, magistratury sądowe... 1857. Warszawa.
Sądownictwo w Królestwie Polskiem, magistratury sądowe... w roku 1851. Druk. Rządowa
Schickfus, Jakub. New vermehrte Schlesische Chronica unnd Landes Beschreibung. Jena (1625).
Schlichtingium Jonam de Bukowiec: Commentaria posthuma, in plerosque Novi Testamenti libros. Irenopoli 1656
Schmidtner, Leonhard. Zbiór celniejszych gmachów Miasta Stołecznego Warszawy...
Schroller, Franz. Schlesien: eine Schilderung des Schlesierlandes. Bd. 1-3. Glogau [1885-1888]
Schulz, Bruno. Sanatorium pod Klepsydrą. Warszawa 1937
Schulz, Bruno.Sklepy cynamonowe. Warszawa 1937
Scott, Walter. Więzienie w Edymburgu. T. 1-4. Warszawa 1827-1828
Semper Fidelis : obrona Lwowa w obrazach współczesnych. Lwów 1930.
Seneca, Lucius. Smutne Starożytności Teatrum… 1696. Jan Christian Laurer
Sermones de tempore et de sanctis, sive Viridarius. Argentine [i.e. Strassburg : Georg Husner], 22 XI. 1494, 1495
Shakespeare, William. Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare. T. 1-3. 1875-1877. Sp. Wyd. Księgarzy
Si[j]a s[via]taja i B[o]goduchnovennaja Kniga. Vilně
Sienicki, Szczepan. Sposób nowo-obmyślony Konkludowania Obrad Publicznych... Cz. 1-3. 1764
Sienkiewicz, Henryk. Album jubileuszowe Henryka Sienkiewicza. Warszawa 1897. Gebethner i Wolff
Sienkiewicz, Henryk. Bez dogmatu. Powieść w trzech tomach. T. 1-3. Warszawa 1891.
Sienkiewicz, Henryk. Krzyżacy. Ed. 1. T. 1-4. 1900.
Sienkiewicz, Henryk. Listy z Afryki. Z licznemi illustracyami w tekście. T. 1-2. Warszawa 1893.
Sienkiewicz, Henryk. Na polu chwały : powieść historyczna z czasów króla Jana Sobieskiego. Z Illustracyami St. Sawiczewskiego. Warszawa [1906],
Sienkiewicz, Henryk. Ogniem i mieczem. Ed. 1. T. 1-3. 1884. Warszawa. Druk W. Szulca i Ski
Sienkiewicz, Henryk. Pan Wołodyjowski. Ed. 1. T. 1-3. 1886.
Sienkiewicz, Henryk. Potop. Ed. 1. T. 1-6. 1888.
Sienkiewicz, Henryk. Quo vadis. Z dwudziestoma heliograwurami według obrazów Piotra Stachiewicza. Warszawa-Kraków 1910
Sienkiewicz, Henryk. Rodzina Połanieckich. Ed. 1. T. 1-3. 1894 
Sienkiewicz, Karol. Katalog duplikat biblioteki puławskiej… 1829. Puławy. Druk. Biblioteczna
Sierakowski, Sebastyan, Sebastian. Architektura obeymuiaca… T. 1-2. 1812. Kraków
Sierakowski, W. Sztuka muzyki. 1796.
Sierakowski, Wacław. Silnie czyli oszczędzenie zdrowia pracuiących około ciężarów. 1799. Kraków
Simon, St. Żydzi inowrocławscy za czasów Księstwa Warszawskiego (1807-1815). Inowrocław 1939
Skimborowicz, Hipolit, Gerson, Wojciech. Willanów. 1877. Warszawa
Skorkowski, Edward. Tablice genealogiczne pol. koni arab¬skich czystej krwi. 1938. Warszawa
Skrzetuski, Kajetan. Historya polityczna dla szlachetney młodzi...Warszawa 1773. W Drukarni J.K.Mci y Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum.
Skrzetuski, Wincenty. Historya Krolestwa Szwedzkiego. Warszawa 1792.
Skrzetuski, Wincenty. Prawo polityczne narodu polskiego. T. 1-2. 1782-1784. Scholarum Piarum
Slichtingium Jonam a Bucowiec: D.N. Jesu Christi Novum Testamentum. Eleutheropoli Sumtibus Irenaei Philalethii 1656
Słoński, Michał. Accessoria Statut y Konstytucye z Czaradzkiego... 1765. J. Filipowicz
Słoński, Michał. Accessoria, statut y konstytucye z Czaradzkiego... 1760. Filipowicz
Słoński, Michał. Accessoria. Statut y Konstytucye z Czaradzkiego... 1758. J. Filipowicz
Słotwiński, Felix. Prawo natury rządowe... 1815. W Druk. Akademickiey.
Słowacki, Juliusz. Anhelli. Okładkę, inicjały, ozdobniki i całostronicowe rysunki wykonał Wacław Borowski. Wyd. Jakób Mortkowicz. Warszawa-Kraków 1929
Słowacki, Juliusz. Balladyna. Tragedija w 5 aktach. 1839. Paryż. W Księgarni i Drukarni Polskiej
Słowacki, Juliusz. Beniowski: poema przez…: 5 pierwszych pieśni. Ed. 1. 1841. Lipsk
Słowacki, Juliusz. Dzieła. T. 1-3. 1933. Warszawa. Sp. Wyd. Parnas Polski
Słowacki, Juliusz. Dzieła. T. 1-6. 1894. Lwów. Księgarnia Polska
Słowacki, Juliusz. Dzieła. T. 1-6. Pod redakcyą Ferdynanda Hoesicka i Leopolda Meyeta. Warszawa 1909.
Słowacki, Juliusz. Dzieła... Pierwsze krytyczne wydanie zbiorowe. T. 1-10. 1909. Lwów.
Słowacki, Juliusz. Kordjan. Część pierwsza trilogji. 1834. Paryż. W Drukarni A. Pinard
Słowacki, Juliusz. Pisma pośmiertne. T. 1-3. Lwów 1866.
Słowacki, Juliusz. Poema Piasta Dantyszka herbu Leliwa o piekle. Paryż 1839
Słowacki, Juliusz. Poezye. T. 1-3. 1832-1833. Paryż.
Słowacki, Juliusz. Sen srebrny Salomei. Ed. 1. 1844. Paryż. Druk. i Litogr. Maulde i Renou
Słowacki, Juliusz. Trzy poemata. Ed. 1. 1839. Paryż. Druk. i Księg. Polskiej
Słowacki, Juliusz. Xiądz Marek. Ed. 1. 1843. Paryż. Druk. i Litogr. Malude i Renou
Słowacki, Juliusz. Xiąże Niezłomny. Ed. 1. 1844. Paryż. Druk. i litogr. Maulde i Renou
Słowacki, Juljusz. Lilla Weneda. 1840. Paryż
Służba obozowa. Druk. F. A. Brockhausa w Lipsku
Smalc Walenty. Refutatio Thesium D. Wolfgangi Frantzii Theologiae Doctoris. Racoviae 1614. Raków
Sobieski, Wacław. Dzieje Polski. T. 1-3. 1938. Warszawa. Wyd. Zorza
Sobieszczański, F. M. Wiadomości historyczne o sztukach pięknych. T. 1–2. 1849.
Socyn, Faustus. Brevis Discursus De causa. Raków 1614.
Sokołowski, August. Dzieje Polski ilustrowane. T. 1-5. Warszawa 1899-1901.
Sokołowski, August. Dzieje porozbiorowe Narodu Polskiego ilustrowane. T. 1-4. 1904-1909
Sokołowski, Stanisław. Stanislai Socolovii canonici Cracovien: apud Stephanum I. Poloniae Regem, concionatoris Opera. Cracoviae 1591
Solikowski, Jan Dymitr. Commentarius Brevis Rerum Polonicarum a morte Sigismundi Augusti Poloniae Regis, Anno MDLXXII Mense Iulio Knisini mortui. Dantisci 1647
Solski, Stanislaw. Architekt Polski : to iest Nauka Ulżenia Wszelkich Ciężarow.. 1693. W Krakowie. w Drukarni Mikołaia Alexandra Schedlow
Solski, Stanislaw. Geometry polskiego, ksiega II... 1684. W Krakowie.
Spazier, Richard Otto. Historja powstania narodu polskiego w roku 1830-1831. T. 1-3. Pary¿ 1833, w Drukarni J. Pinard.
Starzyński, Stanisław. Kodeks prawa politycznego czyli austryackie ustawy... 1903. Jakubowski
Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego. 1619. Wilno.
Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego. Naprzód, za Naiaśnieyszego... Wilno 1819.
Stawiarski, Ignacy. Inwentarz Kodexu Cywilnego Francuskiego czyli Kodexu Napoleona. 1811. Ragoczy.
Stawiarski, Ignacy. Opieka podług Kodexu Napoleona dla Xięstwa Warszawskiego. 1811. Dekker i Komp.
Stawiarski, Jgnacy. Inwentarz kodexu cywilnego francuskiego... 1811. Ragoczy
Stepy : romans amerykański Jakóba Fenimora Kupera. T. 1-4. Wilno 1834, Józef Zawadzki.
Stęczyński, Maciej Bogusz Zygmunt. Okolice Galicyi. 1847. Lwów.
Striykowski Stryjkowski, Maciej. Kronika Polska, Litewska, Żmódzka y ... 1582. Królewiec.
Stroynowski Hieronim. Mowa… kanonika kiiowskiego O Konstytucyi Rządu... 1791
Stroynowski, Hieronim. Nauka prawa przyrodzonego, politycznego... 1785. W Druk. Królewskiej
Stroynowski, Hieronim. Nauka prawa przyrodzonego, politycznego... 1805. W Wilnie.
Strumiłło, Józef. Ogrody północne. Tom 1-3. 1820
Strumiłło, Józef. Pszczelnictwo ogrodowe, czyli domowe. 1837.
Strumiłło, Józef. Słownik kwiatowy. 1834.
Struś, Józef. Sphygmicae artis... Basileae 1555.
Struys. Les voyages de Jean Struys, en Moscovie, en Tartarie, en Perse, aux Indes, & en plusieurs autres païs étrangers. Amsterdam 1681
Stryikowski, Maciej. Kronika ... niegdyś w Królewcu drukowana teraz znowu z przydaniem historyi państwa rossyiskiego przedrukowana. Warszawa 1766.
Stryjeńska, Zofia. Bożki słowiańskie.
Stryjeńska, Zofia. Muzyka Podhala
Stryjeńska, Zofia. Pascha. Pieśń o Zmartwychwstaniu… Nakł. Jakuba Mortkowicza
Stryjeńska, Zofia. Piastowie. Warszawa 1929
Stryjeńska, Zofia. Polish Peasants Costumes. Polskie stroje ludowe. 1939. Nice.
Stryjeńska, Zofia. Tańce polskie. Kraków, Drukarnia Narodowa
Stryjkowski, Maciej. Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiej Rusi. T. 1-2. Warszawa 1846
Strzelecki, Kotłubaj. Encyklopedja rolnicza. T.1-3. Warszawa 1888–1890.
STUDIO. Miesięcznik literacki. Warszawa. Red. B. Kuczyński. R.1, nr 2
STUDIO. Miesięcznik literacki. Warszawa. Red. B. Kuczyński. R.1, nr 3-4
Suesser I., Kumaniecki K.W. Ustawa przemysłowa. 1907.
Suffczyński, Kajetan. Zawsze oni: obrazy historyczne i obyczajowe z czasów Kościuszki i Legionów. T. 1-3. Poznań 1875, J. K. Żupański.
Suffczyński, Kajetan. Zawsze oni: obrazy historyczne i obyczajowe z czasów Kościuszki i Legionów..z ilustr. J. Kossaka. Poznań 1917
Surowiecki, Wawrzyniec. O rzekach y spławach Kraiów Xięstwa Warszawskiego. Warszawa 1811. W Drukarni Rządowey
Syrennius Syreniusz, Zielnik Herbarzem z ięzyka ... 1613. Cracoviae
Syrokomla, Władysław. Urodzony Jan Dęboróg. Ilustr. M. Andriolli. Warszawa 1880. Nakładem Józefa Ungra
Szalay, Józef. Album szczawnickie czyli Nabrzeża górnego Dunajca... 1858. Kraków.
Szczepański, Jan Julian. Polihymnia czyli Piękności poezyi... T. 1-6. 1827-1828. Lwów.
Szczerbic, Paweł. Ius Municipale. 1646.
Szczerbic, Paweł. Ius Municipale. To iest prawo mieyskie maydeburskie... Lwów 1581.
Szczerbic, Paweł. Speculum saxonum. 1646
Szelburg-Zarembina, Ewa. Legendy Warszawy. Warszawa 1938.
Szepietowski, Walenty. Zbiór praw urządzeń i instrukcyj hypotecznych... 1840. Hollanderski
Szuchiewicz, Włodzimierz. Huculszczyzna. T. 1-4. Kraków 1902-1908, Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie
Szybiński, Dominik - Atlas dziecinny czyli nowy sposob do nauczenia dzieci...Warszawa 1772, Michał Grel.
Szymanowski, Wojciech. Świat i jego mieszkańcy. Opis wszystkich krajów...T. 1-3. Warszawa 1853. Księg. R. Rafałowicza
Szyttler, Jan. Kucharz dobrze usposobiony. 1830.
Szyttler, Jan. Kuchnia myśliwska. 1845.
Święte pamiątki Krakowa. Kraków. 1883.
Święte pamiątki Krakowa. Ozdobione 102 drzeworytami tyntowemi. Kraków 1883. Nakł. A. Napierkowskiego
Świtkowski, Piotr. Budowanie wieyskie dziedzicom dobr y possesorom… Lwów 1782. Nakładem i Drukiem Michała Grölla.
Tablice odmian herbowych Chrząńskiego. Warszawa. J. Ostrowski 1909
Tacyt, Kornelius Kajus. Dzieła wszystkie. Przekładania Adama Stanisława Naruszewicza. T.1-3. Warszawa 1772 - 1776
Tasso, Torquato. Goffred abo Jeruzalem wyzwolona. Przekładnia Piotra Kochanowskiego. Kraków 1687
Teka Melpomeny. Autolitografie. 1904. Kraków.
Tetmajer, Kazimierz. Jak baba djabła wyonacyła. Obrazki Zofji Stryjeńskiej. Kraków „Fala” Sp.
Tetmajer, Kazimierz. Na skalnem Podhalu. Wyd. jubileuszowe. Kraków 1914. Sp. Nakł. „Książka”.
Thiers, Ludwik Adolf. Historya Zgromadzeń Prawodawczych, Konwencyi Narodowej... T. 1–4. 1845–1846. S. Orgelbrand
Thiers, Ludwik Adolf. Historya konsulatu i cesartswaT. 1–11. 1846. S. Orgelbrand
Till, Ernest. Materyalne prawo konkursowe austryackie. Lwów. Nakładem Księgarni H. Altenberga
Till, Ernest. Prawo cywilne austryackie. T.1-6. 1895-1911. Lwów. Nakładem Księgarni H. Altenberga
Tractatus sacerdotalis de sacramentis [...] Joa[n]nis Haller Anno. 1519.
Treter, Mieczysław. Matejko. Lwów 1939, Książnica-Atlas.
Trębicki, Antoni. Prawo polityczne i cywilne Korony Polskiey... T. 1-2. 1789-1791. P. Dufour
Trocki, Lew. Historja rewolucji rosyjskiej. T.1-3. Warszawa 1932-3. Spółka Wyd. „Bibljon”.
Trybunał obywatelom Wielk. X. Litew. na Seymie Warszawskim... 1616. Wilno.
Tuwim, Juljan. Rewolucja w Niemczech... Ilustrował Artur Szyk. Łódź 1919. Księg. „Książka i Sztuka”.
Twardowski, Samuel ze Skrzypny. Woyna Domowa z Kozaki y Tatary, Moskwą... 1681. Calissii.
Twardowski, Samuel. Wladislaw IV. Krol Polski y Szwedski. Leszno 1650. U Daniela Veterusa
Tygodnik Wileński. Tom VI. Nr 118-129. Wilno 1818
Tyszkiewicz, Konstanty. Pomniki rytownictwa krajowego. Oddział I. 1858. Wilno.
Tyszkiewicz, Konstanty. Wilija i jej brzegi.. Wyd. illustrowane. Drezno 1871
Tyszkiewicz, Maryla. Bernardo Rossellino. Florencja 1928.
Tyszkiewicz, Samuel Fryderyk. Fiorenza. 1928. Florencja.
Ubiory Woyska Polskiego z roku 1831. Costumes de l'Armée Polonaise. Varsovie.
Uchwała Seymu Walnego szescniedzielnego w Warszawie odprawionego, Roku Pańskiego, M.DC.LXI. W Krakowie 1661.
Urbański, Antoni. Memento kresowe.
Urbański, Antoni. Podzwonne na zgliszczach Litwy i Rusi.
Urbański, Antoni. Pro memoria : 4-ta serja rozgromionych dworów kresowych. Warszawa 1929
Urbański, Antoni. Z Czarnego szlaku i tamtych rubieży.
Uruski, Seweryn. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. T. 1-14. Warszawa 1904-1917.
Uwagi nad teraznieyszem polozeniem tey czesci ziemi polskiey... Lipsk. 1808.
Volumina Legum. Prawa konstytucye y przywileie; Królestwa Polskiego, y Wielkiego Xięstwa Litewskiego T. 1-8. 1732-1782.
Volumina Legum. Prawa, Konstytucye y Przywileie Królestwa Polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego... T. I-VIII. Warszawa 1732-1782. W Drukarni J.K.Mci y Rzeczpospolitey w Collegium Warszawskim Scholarum Piarum (Drukarnia Kolegium Pijarów),
W. X. Mikołaja Lancycego Societatis Jesu Medytacye, Nowym, y Doskonałym sposobem... 1727
Walter, Henryk, Brydak Jędrzej. Album widoków Krakowa i jego okolic. Z. 1-3. Kraków [po 1865].
Wapowski Bernard. Fragmentum Sigismundi senioris Regis Poloniae. Coloniae Agrippinae 1589.
Wassenberg, Everhard - Gestorum Gloriosissimi ac Invictissimi Vladislai. IV. Poloniae. Gedani 1641.
Wat, Aleksander. JA z jednej strony i JA z drugiej strony mojego mopsożelaznego piecyka. Warszawa 1920. Nakł. B. Skra-Kamińskiej.
Wejnert, Aleksander. Starożytności Warszawy. T. 1-6. 1848-1858. Warszawa.
Wermiński Feliks. Botanika i mineralogia w 269 kolorowanych obrazkach. 1893. Warszawa.
Weyssenhoff, Józef. Soból i panna. Cykl myśliwski. Warszawa-Lublin-Łódź 1913.
Wędrowiec. Rok I, nr 1-52. Warszawa 1863. W Drukarni J. Ungra
Wiadomość o kleynocie szlacheckim... przez Ewarysta Andrzeia Hrabię Kuropatnickiego. Cz. 1–4. 1789. Gröll
Wielądko, Wojciech Wincenty. Heraldyka czyli opisanie ... Tom 1-5. 1792-1798. Warszawa
Wielka historia powszechna : wydawnictwo zbiorowe ilustrowane. T. 1-7. Warszawa 1934-1939, Trzaska, Evert i Michalski.
Wierzyński, Kazimierz. Barbakan warszawski. Nicea 1941. U Tyszkiewicza.
Wilkoński, August. Ramoty i ramotki literackie napisał...T. 1-4. Warszawa 1845-1846. W Drukarni Józefa Tomaszewskiego,
Wilno i Ziemia Wileńska : zarys monograficzny. T. 1-2. Wilno 1930-1937.
Wiszniewski, Michał. Historya literatury polskiej. T. 1-10. Kraków 1840-1857.
Wiszniewski, Michał. Podróż do Włoch, Sycylii i Malty. Dzieło ozdobione 12 rycinami na stali. T. 1-2. Warszawa 1848, S. Orgelbrand
Witkiewicz, Stanisław Ignacy. 622 upadki Bunga czyli Demoniczna kobieta. Warszawa 1972. Egzemplarz z kartą przedtytułową!
Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Nienasycenie. Powieść. Cz. 1-2 (w 2 wol.). Część pierwsza: Przebudzenie. Część druga: Obłęd. Warszawa 1930
Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Nikotyna, alkohol, kokaina, peyotl, morfina, eter + appendix. Warszawa 1932
Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia. Warszawa 1919
Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Sonata Belzebuba czyli prawdziwe zdarzenie w Mordowarze. Sztuka w 3-ch aktach. Warszawa. Druk. B-ci Drapczyńskich
Witkiewicz, Stanisław. Na przełęczy. Wrażenia i obrazy z Tatr przez … Ozdobione 135 drzeworytami w tekoecie. Warszawa 1891, Gebethner i Wolff
Witkiewicz, Stanisław. Styl zakopiański. Z. 1-2. Lwów 1904-1911. Wyd. H. Altenberga
Wittyg, Wiktor. Nieznana szlachta polska i jej herby. Kraków 1908.
Witwicki, Stefan. Wieczory pielgrzyma: rozmaitości moralne, literackie i polityczne. T. 1-2. Wyd. A. Jełowickiego. Paryż 1837-1842, w Księgarni Polskiej.
Wodzick,i Kazimierz, hr. O sokolnictwie i ptakach myśliwskich. 1858.
Wodzick,i Kazimierz, hr. Wycieczki ornitologicznej w Tatry. 1851.
Wodzick,i Kazimierz, hr.. Zapiski ornitologiczne. Tom 1-10. 1868-1880.
Wodzicki, Stanisław. O chodowaniu, użytku, mnoeniu, i poznawaniu drzew, krzewów, roślin i ziół celnieyszych ku ozdobie ogrodów przy zastosowaniu do naszey strefy. T. 1-6. Kraków 1824-1828, w Drukarni Józefa Mateckiego
Wojsko Polskie Kościuszki w r. 1794. 16 tablic obejmujących 105 fi gur z natury rysowanych przez Michała Stachowicza. Poznań 1894.
Wojsznarowicz, Kazimierz Jan. Orator Polityczny Weselnym y Pogrzebowym Aktom Służący. Cz. 1-3. 1677.
Wołowski, Jan Kanty. Kurs kodexu cywilnego. T. 1-2. 1868. W Druk. Jana Jaworskiego
Wonzel, van. Stan ninieyszy Rossyi. Kraków 1788.
Wójcicki, Kazimierz Władysław. Cmentarz Powązkowski pod Warszawą. T. 1-3. 1855-1858. Warszawa.
Wójcicki, Kazimierz Władysław. Klechdy. Starożytne podania i powieści ludowe Zebrał i napisał ...1876. Warszawa
Wujek, Jakub. Postylle Katholiczney o Świętych. Część Pierwsza Ozimia. Część Wtóra Letnia. Kraków 1584. W Drukarni Siebeneycherowey
Wyczółkowski, Leon. Kraków. 12 autolitografii. 1915. Warszawa.
Wysocki, Kurs sztuki wojskowej: wykładany przez … T. 1-2. Paryż 1842-1844, w Drukarni Bourgogne i Martinet
Wyspiański, Stanisław. Wesele. Dramat w 3 aktach. Kraków 1901
Wzory różnych czynności sądowych. Warszawa 1808. Druk. Zawadzkich
Yankowski, Yeży. Tram wpopszek ulicy. Skruty prozy i poemy. Warszawa 1920. Wyd. „Futuryzm Polski”.
Zabawy przyjemne y pożyteczne z różnych autorów zebrane. Warszawa 1770-1777. Nakładem Michała Gröla
Zaborowski, Ignacy. Jeometrya praktyczna. W Warszawie 1786. W Drukarni J. K. Mci, i Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum
Załuski, Andrzej Chryzostom. Epistolarum historico-familiarium. T.1-3. Brunsbergae 1709-1711, Typis Mandatus.
Załuski, Józef Andrzej. Biblioteka historyków, prawników, polityków... Krakow 1832. J. Czech.
Zawadzka, Wincentyna L.A. Gospodyni litewska czyli nauka utrzymywania porządnie domu. Wilno : Druk. Józefa Zawadzkiego. 1858
Zawadzka, Wincentyna L.A. Gospodyni litewska czyli nauka utrzymywania porządnie domu. Wilno 1862
Zawadzka, Wincentyna L.A. Gospodyni litewska czyli nauka utrzymywania porządnie domu. Wilno 1876
Zawadzki, Stanisław. Prawo cywilne obowiązujące w Królestwie Polskiem... T. 1-3. Warszawa 1860-1863.
Zaydler, Bernard. Storia della Polonia fi no agli ultimi tempi. T. 1-2 Firenze (Florencja) 1831.
Zbigniew Oleśnicki. T. 1-2. Kraków 1853-1854, Księgarnia i Wydawnictwo Dzieł Katolickich i Naukowych
Zbiór rozmaitych strojów polskich. Costumes polonais. 1817
Zbiór rysunków wyobrażających celniejsze budynki wsi Zarzecza... 1836. Wiedeń
Zbiór urządzeń i przepisów dotyczących wykonania prawa hypotecznego. Warszawa 1847.
Zbiór wzorowy rozmaitych Polskich ubiorów pędzlem znanego malarza Norblin... 1817. Paris.
ZDRÓJ. Dwutygodnik poświęcony sztuce i kulturze umysłowej. Poznań. Red. J. Hulewicz. Nakł. Sp. „Ostoja”.
Zegadłowicz, Emil. Dziesięć ballad o powsinogach beskidzkich. Z drzeworytami barwnemi Zbigniewa Pronaszki. Poznań 1929
Zegadłowicz, Emil. Motory. Powieść. T. 1-2. Kraków 1938. Wyd. „Sirinks”.
Zegadłowicz, Emil. Podkowa na progu. Florencja 1932. W Oficynie florenckiej Tyszkiewiczów
Zegadłowicz, Emil. Powsinogi beskidzkie. Dziesięć obrazów scenicznych w inscenizacji autora. Warszawa 1938
Zegadłowicz, Emil. Siedem pieśni zgrzebnych o Janie Kasprowiczu. Kraków 1927, Towarzystwo Miłośników Książki w Krakowie
Zejzner, Ludwik. Geologia do łatwego zastósowania. Kraków 1856
Zieliński, Dominik. O Wexlach. Wydanie pośmiertne. Warszawa 1884. E. Wende i Sp.
Zienkowicz, Léon. Les costumes du peuple polonais... Paris 1841
Zoologia czyli zwierzętopismo, dla szkoł narodowych pierwszy raz wydane. Warszawa 1789.
Żeromski Stefan. Duma o hetmanie. Wyd. 3. Warszawa 1909.
Żeromski Stefan. Popioły. Powieść historyczna… T. 1-2. Warszawa-Kraków 1928. Jakób Mortkowicz.
Żeromski, Stefan. Powieść o Udałym Walgierzu. Zdobił Zygmunt Kamiński. Warszawa-Kraków 1926. Wydawnictwo J.Mortkowicza
Żeromski, Stefan. Puszcza Jodłowa. Cztery plansze, okładkę, inicjał i zakończenie wykonał w drzeworycie Władysław Skoczylas. Warszawa-Kraków 1926. Wyd. J.Mortkowicza.
Żeromski, Stefan. Wisła. Zdobił Zygmunt Kamiński. Warszawa-Kraków 1926.
Żuchowski, Stefan. Process kryminalny... 1720
Żychliński, Teodor. Złota księga szlachty polskiej. R. 1-31. 1879-1908. Poznań.
Życie Fryderyka Wielkiego, króla pruskiego. Z 12 rycinami. Warszawa 1854. S. Orgelbrand
Życie Marszałków Francuzkich z czasów Napoleona. 1841. Warszawa. Nakł. S.H. Merzbacha Księgarza