Obowiązki prawne kupującego

1. W przypadku zakupu zabytków [obiekty powyżej 100 lat]  na kwotę powyżej 10 tys. zł Kupujący jest zobowiązany do przekazania Antykwariatowi danych osobowych [przesłanie skanu dowodu tożsamości]. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.

2. Antykwariat informuje, że jest instytucją obowiązaną na podstawie art. 50 ustawy z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W związku z powyższym informujemy, że Antykwariat może zażądać przedłożenia dokumentów potwierdzających weryfikację Kupującego, szczególnie w kategoriach transakcji opisanych w ustawie [zakup zabytku o wartości równej lub większej niż 1 tys. euro, kwota transakcji powyżej 10 tys. euro, zajmowanie eksponowanego stanowiska politycznego itd.].

3. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

4. Antykwariat może wstrzymać realizację zamówienia zakupionych obiektów do czasu dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt1,4], pomimo uiszczenia przez Kupującego całości należności oraz kosztów wysyłki .